پرسش خود را بپرسید

capsicum یعنی چی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١,٠٧١

capsicum یعنی چی؟

٨ %

فلفل

٦ پاسخ
٨٩ %

فلفل دلمه ای

٦٢ پاسخ
١ %

هویج

١ پاسخ
٠ %

هیچ‌کدام

دوستان اشتباه کردید. درستش فلفل دلمه ای بود.

اتفاقا فلفل گلدانی هستش ومصارف تزئینی داروخونه خوراکی لطفا به دانشنامه این گیاه مراجعه نمایید

-
٢ ماه پیش

٧١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠,٩٨٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٥١١
برنزی
٢٣٢
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

دوستان فلفل دلمه ای درسته

١٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦,٤٣٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٣
برنزی
١٩
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

فلفل گلدانی (فلفلی از خانواده‌ی nightshade که شامل انواع فلفل‌های تند و شیرین می‌شود)

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٣٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٣٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٠٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٧٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
٢٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧,٢٩٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٧٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٠
برنزی
٣١٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٤٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٤
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش

همه دوستان درست فرمودند 

Capsicums are also known as bell peppers in America or just peppers in the UK.

١٣,٥٠٤
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٩
برنزی
٨٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٦١,٥٣٠
طلایی
٣١
نقره‌ای
١,٩٦٤
برنزی
١,٠٦٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٢٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٧٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٧,٤٢٥
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٨١
برنزی
٦٤٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
واژه مذکور به معنای" فلفل" در معنای عام آن بکار می‌رود.   پس گزینه اول صحیح تر است.
١٧٨,٢٤٠
طلایی
١٢١
نقره‌ای
٢,٦٤٩
برنزی
٩٩٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٠٤,٦٦٣
طلایی
٢٦٨
نقره‌ای
١٥,٢٨٧
برنزی
٨,٢٨٧
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما