بهرام س

بهرام س

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاکسرژی١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧درخورکارگزارش
12 | 0
ساجد٠٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩خاک افتا، سر به خاک ساگزارش
21 | 1
سجده٠٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩خاک افتایی، به خاک افتادن ( سجده کردن )گزارش
23 | 1
تکذیب٠٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩دروغ شماری، دروغ پنداری، دروغ شمردن، دروغ پنداشتنگزارش
28 | 1
مبالغه٠٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩فزون نماییگزارش
25 | 1
اظهار فضل٠٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩فرجادگوییگزارش
23 | 1
ابراز وجود٠٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩خودنمایی، خودنمایانیگزارش
21 | 0
افول٠٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩فروکشگزارش
48 | 1
شبه قاره٠٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩خشکادواره، خشکادساگزارش
16 | 1
شبه جزیره٠٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩آبخوسا برابر واژه جزیره، واژه آبخوست یا آبخو ( واژه فشرده آبخوست ) بسیار پیشنهاد شده است. از این رو برای هرچه کوتاهتر شدن برابر واژه شبه جزیره، واژه ... گزارش
21 | 0
استقلال٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦خودپاگزارش
48 | 6
توپوگرافی٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦ریختنگاریگزارش
39 | 1
هموگرافیک٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦همنگارگزارش
12 | 0
توپولوژی٢٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥ریختشناسیگزارش
23 | 0
الحاقی٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥پیوستیگزارش
41 | 0
عملگر٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥کنشگرگزارش
16 | 0
سینمایی١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤رُخشاریگزارش
14 | 1
فدرال١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هم پیمانگزارش
37 | 1
تفریط١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤کندرویگزارش
28 | 1
واقعیت٢٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢هستینگی، فربودگزارش
25 | 1
ترور١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠نهانکشیگزارش
16 | 1
معده١٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠گدهگزارش
18 | 0
منفجر١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠پُکیدهگزارش
12 | 0
تروریست١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠نهانکشگزارش
25 | 1
شیخ١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠پیروارگزارش
18 | 1
شهید١٩:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠جان گواهگزارش
71 | 1
تفرقه١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠چنددستگیگزارش
12 | 0
تعمیم پذیر١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠همگان پذیرگزارش
16 | 0
انسان١٤:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٩مرتو، مرتوگگزارش
41 | 2
کارت ملی٢٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦میهن برگگزارش
30 | 1
تقصیر٠٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥کوته گریگزارش
30 | 2
مقصر٠٥:١٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥کوته گرگزارش
23 | 2
امپراژ١٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١رَخشرانهگزارش
14 | 1
ولتاژ١٨:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠١رَخشمایهگزارش
14 | 1
نقاله١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠١گوشه سنج ( ابزار اندازه گیری گوشه )گزارش
18 | 1
شاقول١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠١ستوننماگزارش
16 | 1
خط کش١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠١راسه کشگزارش
57 | 5
هم جنس١٨:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠١همژاد ( هم جنسیت )گزارش
23 | 1
تراجنس١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠١تراژادگزارش
12 | 0
تانسور١٨:٢٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠١تَراوَرگزارش
9 | 1
پاسور١٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠١واگذار ( کسی که پاس می دهد )گزارش
32 | 1
پاس١٨:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١واگذاری ( پاس دادن )گزارش
25 | 1
کاپیتان١٧:٥٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠١سردستهگزارش
21 | 0
معوقه١٧:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١دیرکردهگزارش
46 | 1
تیمسار١٧:٤٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠١سردارگزارش
16 | 1
صفحه کلید١٧:٣٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠١تخته کلیدگزارش
21 | 1
بورد١٧:٣٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠١تختهگزارش
12 | 0
فضاپیما١٦:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠١اسپاش پیماگزارش
9 | 1
کاندوم١٦:٤٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١کِشپوشگزارش
108 | 5
کوادروتور١٦:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١چارچرخانهگزارش
5 | 0