برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهرام س

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درخورکار ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

2 خاک افتا، سر به خاک سا ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

3 خاک افتایی، به خاک افتادن (سجده کردن) ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

4 دروغ شماری، دروغ پنداری، دروغ شمردن، دروغ پنداشتن ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

5 فزون نمایی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

6 فرجادگویی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

7 خودنمایی، خودنمایانی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

8 فروکش ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

9 نگرسنجی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

10 خشکادواره، خشکادسا ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

11 آبخوسا
برابر واژه جزیره، واژه آبخوست یا آبخو (واژه فشرده آبخوست) بسیار پیشنهاد شده است. از این رو برای هرچه کوتاهتر شدن برابر واژه شبه جزیره، واژ ...
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

12 خودپا ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

13 ریختنگاری ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

14 همنگار ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

15 ریختشناسی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

16 پیوستی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

17 کنشگر ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

18 رُخشاری ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

19 هم پیمان ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

20 کندروی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

21 هستینگی، فربود ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

22 گده ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

23 پُکیده ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

24 نهانکشی ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

25 نهانکش ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

26 پیروار ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

27 جان گواه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

28 چنددستگی ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

29 همگان پذیر ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

30 مرتو، مرتوگ ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

31 میهن برگ ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

32 کوته گری ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

33 کوته گر ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

34 رَخشرانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

35 رَخشمایه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

36 ستوننما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

37 گوشه سنج (ابزار اندازه گیری گوشه) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

38 راسه کش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

39 همژاد (هم جنسیت) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

40 تراژاد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

41 تَراوَر ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

42 واگذار (کسی که پاس می دهد) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

43 واگذاری (پاس دادن) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

44 سردسته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

45 دیرکرده ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

46 سردار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

47 تخته کلید ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

48 تخته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

49 کِشپوش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

50 چرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|