پرسش خود را بپرسید

به کارگیری درست پسوند نسبت

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٥٢

چرا به اهل شیلی میگویند شیلیایی اما به اهل ساری نمیگویند ساریایی بلکه میگویند ساروی. پس چرا به اهل شیلی نمیگویند شیلوی؟

٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این یک قرارداد در زبان است  اهل زبان می خواهند آن را آسان کنند و گفتن شیلیایی از شیلوی آسان تر است

١٠٣,٢٥٧
طلایی
١١٤
نقره‌ای
٢٣٧
برنزی
٣٠٧
تاریخ
٢ ماه پیش

٠

لایک

بوکمارک

به اهل ساری میگوییم ساروی یعنی اهل ساری و این کار بر اساس پویش زبان به سوی سادگی و تراشیدگی واژه و در ضمن گویش ساده و روان انجام میدهیم .چرا در مورد شوروی  یا شیلی ،چون اگر کوتاه کردن واژه به ما در گویش آسان همکاری کند انجام میگیرد. شیلی ای یا شیلوی تلفظ را مشکل تر میکند یک نوع تنافر حروف دارد شوروی هم اینگونه است برای همین میگوئیم مردم شوروی .شورویای  تلفظ سنگین دارد. این یک نگاه .و امانگاه دوم: هرگاه واژه ای یک یای نسبت داشته باشد، و " ی" پایانی، جزو خود کلمه نباشد ،دوباره ی نسبت را تن نمیدهد تلفظ سنگین میشود بر زبان.  در مورد شوروی که با اطمینان میگویم ی اخر آن ی نسبت است یعنی سرزمین شوراها یا اتحاد جماهیر شوروی. شاید ی آخر شیلی هم یای نسبت باشد من این را بدرستی نمی دانم اما پاسخ شما از این دو، بیرون نیست.

بدرود

تاریخ
٣ ماه پیش

به اهل ساری میگوییم ساروی یعنی اهل ساری و این کار بر اساس پویش زبان به سوی سادگی و تراشیدگی واژه و در ضمن گویش ساده و روان انجام میدهیم .چرا در مورد شوروی  یا شیلی ،چون اگر کوتاه کردن واژه به ما در گویش آسان همکاری کند انجام میگیرد. شیلی ای یا شیلوی تلفظ را مشکل تر میکند یک نوع تنافر حروف دارد شوروی هم اینگونه است برای همین میگوئیم مردم شوروی .شورویای  تلفظ سنگین دارد. این یک نگاه .و امانگاه دوم: هرگاه واژه ای یک یای نسبت داشته باشد، و " ی" پایانی، جزو خود کلمه نباشد ،دوباره ی نسبت را تن نمیدهد تلفظ سنگین میشود بر زبان.  در مورد شوروی که با اطمینان میگویم ی اخر آن ی نسبت است یعنی سرزمین شوراها یا اتحاد جماهیر شوروی. شاید ی آخر شیلی هم یای نسبت باشد من این را بدرستی نمی دانم اما پاسخ شما از این دو، بیرون نیست.

بدرود

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما