پرسش خود را بپرسید

کدام یک درست است؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٢٣

آیا مرداد درست است یا امرداد؟

٦٤,٧٣١
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧٣

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

امرداد درست است.

مرداد به چم مرگ اما امرداد به چم بی مرگی و جاودانگی است.  امرداد از اَ نایاساز (منفی ساز) و مرتا به چم مرگ ساخته شده است. از این رو ارزش ندارد برای کوتاه خوانی، چم واژه را وارونه سازیم. هر چه باشد امرداد سه هجایی از اردیبهشت چهارهجایی کوتاهتر است. پس واژه ها را درست بخوانیم و از برای کوتاه خوانی، چم آنها را وارونه نسازیم.

١٠,٨٠٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٩٠
تاریخ
٤ ماه پیش

امرداد درست. تره

٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

امرتات یا امرداد درست است و به معنای نامیرایی‌ست.  ضمنآ نام یکی از  ایزدان باستانی نیز هست .

١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

امرداد درست است.

«امرداد» در اوستا به چم (معنی) زندگی جاودان، بی مرگی آمده‌است و  از « اَ» نایاساز (منفی ساز) و ریشه «مرتا» به چم مردن ساخته شده است. از این رو مرداد به چم مرگ اما امرداد به چم بی مرگی و جاودانگی است. اگرچه واگویش «امرداد» از «مرداد» دشوارتر است، اما ارزش آن را ندارد که چم واژه را وارونه سازیم. هر چه باشد« امرداد» سه هجایی از «اردیبهشت» چهارهجایی کوتاهتر است.  پس واژه ها را درست بخوانیم و از برای کوتاهی، چم آنها را وارونه نسازیم.

١٠,٨٠٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٩٠
تاریخ
٤ ماه پیش

امرداد درست است

١٣,٥١٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

امرداد  به چم  نامیرا  و جاوید است خلاف مرداد

الف نشانه نفی است

در واژه هو به چم خوب و آهو به چم ناخوب الف نشانه نفی است

١٣,٥١٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما