پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => فرهنگ و تمدن)

٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣١ بازدید
٣ رأی
٢ پاسخ
١٢٧ بازدید

در زرتشت 5 نوع نماز داریم  1.نمازگاه هاون 2.نمازگاه درپتون 3.نمازگاه ازیران 4.نمازگاه سروترم 5نمازگاه اوشهی نا ای تلفظ این کلمات چگونه است؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٦٢ بازدید

اگر برای خرید به بازار می روی، باید شناخت درستی از آن بازار و کالاهای آن و همچنین شناخت به آنچه که می خواهی داشته باشی وگر نه هیچ فروشنده ای نمی داند که تو چه میخواهی و یا خود تو کره را بجای روغن و ما ...

١٨٨
٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣٠ بازدید

معنی واژه فارسی کهن   "یاغوندن" چیه  ؟

٢ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٧٣ بازدید

نام " بهمن دژ "  در بُندَهِشن چگونه ذکر شده ؟ پ.ن:  در شاهنامه به تخت سلیمان در آذربایجان ،  بهمن دژ گفته میشود ، که کیخسرو فاتح آن است !

٣ هفته پیش