پرسش خود را بپرسید

املای درست کلمه متواظع

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣٦

املای درست کلمه((متواظع)) کدام گزینه است؟ 

٠ %

مطوازع

١٠٠ %

متواضع

٣٩ پاسخ

٤٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١١
تاریخ
٢ روز پیش

از تواضع سرچشمه میگیرد با ریشه سه حرفی وضع که معنی خشوع .افتادگی و فروتنی دارد .

گزینه دو  صحیح است .

٣٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٤٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٥٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٣,٨٤٨
طلایی
٣٣٣
نقره‌ای
٣,٧٨٨
برنزی
٢,١٥٩
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش

گزینه ی دوم درست است 

٩,٨٢٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش

گزینه ی دوم درست است 

٩٧,٧١٦
طلایی
١٠٨
نقره‌ای
٢١٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
١ هفته پیش

گزینه ی دوم درست است 

٩٧,٧١٦
طلایی
١٠٨
نقره‌ای
٢١٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

در املای فارسی طریقه صحیح نوشتن کلمخ متواضع به همین صورتی است که در جمله ام بکار بردم

٣١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

متواضع صحیح به نظر میرسه

٢٧,٤٠٦
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٦٧
برنزی
٢٩٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

انسان متواضع اهل بهشت است

٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢١,٠٨٧
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٠
برنزی
٩٨٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٨٨٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٠٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٥٥
برنزی
١٩٩
تاریخ
١ ماه پیش

از تواضع میاد، بمعنای فروتنی و خاکساری. خاکی بودن. متواضع: فروتن، آدم خاکی.

٢٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما