پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => کنکور)

٢ رأی
٥ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

دانش آموزي بین ساعت 7 و 8 صبح به مدرسه می رسد. او متوجه می شود که نیمساز زاویه بین عقربـه هـاي  ساعت (عقربه هاي ساعت شمار و دقیقه شمار) روي عدد 6 قرار دارد . او تقریباً چه ساعتی به مدرسـه رسـیده  است؟ 

٨ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٢ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

٢٣ ساعت پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

Celluloid and plastics have largely replaced genuine ivory in the manufacture ……… buttons, billiard balls, and piano keys.

٢٣ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای

در کدام یک از موارد زیر فرض بر این است که محیط سازمان بدون تغییر و دست نخورده باقی می ماند ؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 تابلوی نقاشی ازمجلس مذاکرات صلح بین عباس میرزاوپاسکویچ ،نشان ازکدام استفاده تاریخی ازنقاشی هاست؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
چند گزینه‌ای

از نظر هربرت سایمون، مدل واقع گرایانه با شعار «خوب به حد کافی» در کدام مدل تصمیمگیري قرار میگیرد؟ 

٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

به دلیل تعداد بسیار زیاد پروازهاي روزمره در فرودگاه ها، تعداد تـصادفات هواپیماهـا روي زمـین در حـال  افزایش است . بسیاري از مرگ و میرهایی که در این تصادفات رخ می دهد به خاطر خود تصادف نیست بلکه ب ...

٢ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای

She intends to ……… a medical career, but his father would like her to study law.

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

با وزنه هاي 4 و 5 و 6 کیلوگرمی می توان تمامی اوزان از 1 تا 10 کیلوگرم را وزن کرد بجز 8 کیلوگرم، بشرطی  که بتوان در دو کفه ترازو وزنه قرار داد . با کدامیک از دسته وزنه هاي زیر بر حسب کیلوگ رم، نمیتوان تمـامی  اوزان از 1 تا 10 کیلوگرم را با ترازوي دو کفهاي وزن کرد؟ (به شرطی که بتوان در دو کفه ترازو وزنه قرار داد.) 

٣ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٨ بازدید
چند گزینه‌ای

تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دستهبندي افراد و وظایف به کدام مرحله سازماندهی باز میگردد؟ 

٣ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای

تصاویر وکتیبه ها به ترتیب جزو کدامیک از منابع کسب اطلاع  ازگذشته می با شد؟

٣ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

هدف غایی نگاه مدرنیست به قدرت، کنترل و تعارض در سازمان کدام است؟ 

٣ روز پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
١٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 دوره حماسی تاریخ ایران کدام است؟

٤ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

تبعیت از منشور اخلاقی در سازمان، حرکت به کدام سو است؟ 

٤ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

در کیسه اي 7 مداد آبی، 4 مداد قرمز، 5 مداد مشکی و 8 مداد سبز داریم . بدون نگاه کردن به داخل کیـسه  چند مداد میبایست برداریم تا مطمئن شویم یک جفت مداد سبز برداشتهایم؟

٤ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

آیا این جمله بدون خطاست ؟ اگر نه خطاش کجاست ؟ گفتگوي مؤثر روندي است که در آن افراد حاضر در جمع، براي رسیدن به اجماع سـعی مـی کننـد از طریـق  تبادل آرا به توافقی کلی دست یابند. 

٥ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

دلیل اینکه آرمان نمی تواند مأموریت را انجام دهد این است که او تعارضات برنامه ریـزي اجتنـاب ناپـذیري  دارد. از طرف دیگر دلیلی که آرمین نمی تواند مأموریت را انجام دهد این است که او جرأتی که این مأم ...

٥ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید

متن زیر کجاش غلطه ؟ یا بدون خطا است ؟ رئیس جمهور باید به جاي اینکه سراغ افراد ناشناخته و احیاناً داراي سوابق نه چندان مقبـول بـرود، افـراد  شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مدیریتی را به مجلس معرفی کند.  

٦ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

در رویکرد ارزشهاي رقابتی، تأکید مدل فرآیند داخلی بر چیست؟ 

٦ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید
چند گزینه‌ای

مکعبی را به 1000 مکعب مساوي تقسیم می کنیم، اما پیش از آن تمام سطوح خارجی م کعب بـزرگ را رنـگ  میزنیم. پس از برش زدن، نسبت تعداد مکعب هاي کوچکی که تنها یک وجه آن ها رنگی میباشد بـه مجمـوع  تعداد سطوح جانبی رنگی متعلق به مکعبهاي کوچک کدام است؟ 

٦ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای

اساس ترس از مرگ از نگاه سقراط کدام است ؟

٦ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید

داستانهاي معمایی غالباً یک کارآگاه باهوش و دستیار احمق او را نشان می دهند. سرنخها در داستان ارائـه  میشوند و دستیار با همان نشانه هایی که کارآگاه براي استنباط پاسخ صحیح از آنها اسـتفاده مـی کنـد، ...

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
١٢ بازدید

 فهمیدن اینکه فساد مالی در میان تمامی اعضاي هیئت مدیره شرکت «الف» رخنه کرده و میبایست آنهـا را  از کار برکنار کرد، کار چندان دشواري نیست . نمونههاي فراوانی از دریافت رشوه توسط کارکنان مختلف ...

١ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٩٨ بازدید
چند گزینه‌ای

با توجه به آیاتی از سوره طه، کدام بیت از گمراهی انسان و قبول توبه او از سوي پروردگار، اشاره دارد؟   

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

توانایی درك حالات درونی، انگیزه ها و رفتارهاي خود و دیگران براي بهینه سـازي اقـدامات بـا توجـه بـه  اطلاعات حاصل شده، به کدام شایستگی مدیریت اشاره دارد؟ 

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

روند کوچکتر کردن سازمان ها باعث ایجادچه امری در سازمان ها شد؟

١ هفته پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای

هفت عضو یک گروه در یک ردیف نشسته اند. A نفر سمت چپ D و نفر سمت راست E است. C، نفر سـمت  راست X و نفر سمت چپ B است. B نیز نفر سمت چپ F است. در ضمن منظور از اینکه A نفر سـمت چـپ  D است یعنی اینکه A و D کنار هم هستند و A سمت چپ D می باشد. درخصوص سایر گزارههـا نیـز ایـن  موضوع برقرار است. از این هفت نفر، چه کسی در وسط نشسته است؟   

١ هفته پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٧٣ بازدید
چند گزینه‌ای

The automobile industry continues to be an important ……… of employment and  transportation for millions of people worldwide.

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٧ بازدید

آلودگی هواي شهر تهران در پی اقدامات بی رویه شهروندان و بیمبـالاتی مـسئولان ذیـربط مـی رود تـا از  مرزهاي وضعیت سالم عبور نماید.  

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٩٤ بازدید

مدار سیاره پلوتون بر خلاف سایر سیاره هاي منظومه شمسی شکلی عجیب دارد. سـتاره شـناس روسـی در  اوایل دهه ،60 ادعا کرد سیاره دیگري باید در فاصله بسیار دور از منظومه شمسی وجود داشته باشد که هم از  ...

١ هفته پیش
٣ رأی
٤ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای

مفهوم عبارت:  «هر چه زود برآید، دیر نپاید» از کدام بیت دریافت میشود؟   

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

اخیراً جرایمی که براي تخریب محیط زیست وضع شده است، چنان سنگین است کـه بـراي یـک شـرکت،  پرداخت هزینه هاي جلوگیري از تخریب بسیار ارزان تر از جرایمی است که براي حـوادث منجـر بـه تخریـب  محیط، ...

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٣ پاسخ
٤٣ بازدید
چند گزینه‌ای

No one ……… this situation more than I do, but I’m afraid there’s nothing I can do  about it.

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٥ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام عبارت از لحاظ رسمالخط و نگارش فارسی کاملاً درست است؟   

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای