پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => شعر)

٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

پیام کلی بیت زیر چیه ؟ چه می‌خواهم از طارم افراشتن؟ همینم بس از بهر بگذاشتن

١ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید

مه موزین آثار ماموستا هژار  شاعر کرد است  یک کلمه کردی است معنی آن بازبان فارسی یعنی چه؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

"بدان سان که نخیزیم"  یعنی چی؟  فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٧٣ بازدید

منظور خیام از"" رند ""در  رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین اندر دو جهان کرا بود زهرهٔ این چیه ؟

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

تراشیدن سر در بیت  نماد چیست ؟ نه هر که سر بتراشد قلندری داند

٣ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

"از نیست به هست آمده ام "  به چه معنیه ؟ یارب از نیست به هست آمدهٔ صنع توایم وانچه هست از نظر علم تو پنهانی نیست

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید

مفهوم کلی شعر  "طفلک نوزاده را حاجی لقب یا لقب غازی نهی بهر نسب گر بگویند این لقبها در مدیح تا ندارد آن صفت نبود صحیح"

٤ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

منظور  مولانا از "منعم قدس " در  بیت  آن منعم قدس کز جهان مستغنی‌ست جان همه اوست او ز جان مستغنی‌ست چیه؟

٤ روز پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٣١ بازدید

پیام خیام در این شعر چیه ؟ از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامده‌ست فریاد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

٥ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

منظور از "اندر سر خاک" مهتاب به نور دامن شب بشکافت می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت خوش باش و میندیش که مهتاب بسی اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت

٥ روز پیش
١ رأی
تیک ٨ پاسخ
٢٦٦ بازدید

کسی میتونه یک بیت شعر برای  موضوع  "هر چی بکاری همونو بر میداری " مثال بزنه ؟

٦ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٠ بازدید

"خطیة" در بیت به چه معنیه ؟ حب الدنیا، رأس کل خطیة و ترک الدنیا رأس کل عبادة

٠ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

منظور از "مزرعه " در بیت چیه ؟ آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه که در این مزرعه جز دانهٔ خیرات نکشت

٦ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید

جمله ی  "لبت کجاست که خاک چشم به راه است " از چه کسی است ؟

٦ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٧٢ بازدید

"به میخانه ات کشم" در  ای غم برو وگرنه به میخانه ات کشم کنایه از چیست ؟ 

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید

" گردش پرگار " در بیت زیر یعنی چی؟ آن که پُرنقش زد این دایرهٔ مینایی کس ندانست که در گردشِ پرگار چه کرد

١ هفته پیش
رأی
٠ پاسخ
١٧٨ بازدید

دوستان من  این بیت رو در مسجد امام سمنان دیدم و میخواستم دقیق بدونم چی نوشته . ممنون میشم کمک کنید:)

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید

شعری هست که معادل ضرب المثل  هر چه پیش اید خوش آید  باشه ؟

١ هفته پیش
٤ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید

این بیت رو به نثر برگردونید   سوزنده چراغستم در گوشه این مامن        پروانه بسی دارم سر گشته به پیرامن

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٧٥ بازدید

این بیت رو به نثر روان برگردونید    و در هر که این دو گوهر یابی  جنگ  در وی زن که همه را به کار آید

١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید

"سرگردانی" کنایه از چیه ؟ هر آن سر گرانی که من کردم اول              جهان کرد از آن بیشتر سر گرانی

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٨٦ بازدید

یک کلمه در این نظم شاهنامه فردوسیاز دیدگاه زبان شناسی اول،ودوم از دیدگاهارای ها ادبی حوزه ایهام را پر می‌کن)ایهام دارد(کدام کلمه است در ،نه کارکتر قابل پاس م باشد .  

٢ رأی
٣ پاسخ
٧٢ بازدید

منظور از "نامه " چیه ؟ بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم          که معنی اش جز وقت پیری ندانی

٢ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید

این شعر کنایه از چیه ؟ جوانی نکو دار که این مرغ زیبا                نماند در این خانه ی استخوان

٢ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٤ بازدید

"آمد به فغان " در بیت زیر کنایه از چیه ؟ از بادهٔ لعل ناب شد گوهر ما آمد به فغان ز دست ما ساغر ما از بسکه همی خوریم می بر سر می ما در سر می شدیم و می در سر ما

٢ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

تفسیر این رباعی از خیام چیه ؟ آن وقت که بحر کل شود ذات مرا روشن گردد جمال ذرات مرا زان می‌سوزم چو شمع تا در ره عشق یک وقت شود جمله اوقات مرا

٢ هفته پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
١١٧ بازدید

 از      خام خشت     به جای      خشت خام      برای  توازن وزن شعر   میتوان استفاده کرد یا معنی خشت خام را نمرساند.هدف ومنظور خشت خام است. ممنون

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٩٥ بازدید

سوالم اینه که ایا "تتابع اضافات" و "کثرت تکرار" آرایه ادبی محسوب می‌شوند؟ 

٢ هفته پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٥٤ بازدید

در بیت حدیث طول امل را نمود زلف تو کوته _  _که هرکه جُست بلندی در اوفتاد به پستی در این بیت شعر  قاآنی منظور از حدیث طول امل چیست ؟ آیا حدیث خاصیه که من نشنیدم تاحالا ؟

٢ هفته پیش
١ رأی
٧ پاسخ
١٨٥ بازدید

تفسیر این شعر خیام چیه ؟ قوم متفکر منظور چه کسانی است . قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این

٢ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٠ بازدید

 مهم ترین ارایه های این بیت چیه ؟ ترسم این قوم که بر دُردکشان می‌خندند در سر کار خرابات کنند ایمان را

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٢ بازدید

در شعر که مپرس از حافظ شیرازی در بیتی میگوید (همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیده ام که مپرس ) چرا خود را مثال زده و میگویده ( همچو حافظ) اگر کسی میداند بگوید 

٢ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٤٢ بازدید

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید . 1- خدایی او راست در خورنده . 2- چون نیک نظر کردم . 3- والدینم سخت مغموم بودند .

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٢ بازدید

معنی "دوش"  در این  اشعار چیست؟ ۱)   دوش در مستی  رویای پریشان چو مرا دید  می خفت و دل  اما به نهان می کاوید... ۲)   دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن... ۳) دوش دیدم که ملائک در میخانه زدنند...

١,٩٤٥
٣ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
١١٥ بازدید

امتحان دارم دو ساعت دیگه میشه بگید گوهر به میان زر برآمیخت چون ریگ بر اهل ریگ میریخت .  شد در رهش از بسی خزانه آن خانه ی گنج گنج خانه .  از چشمه ی عشق ده مرا نور وین سرمه مکن به چشم من دور .  کین سلسلهٔ که بند بگسست چون حلقه ی کعبه دید در دست

٣ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤٥ بازدید

شر که آن دید دشنه باز گشاد        پیش آن خاک تشنه رفت چو باد

٣ هفته پیش
٢ رأی
٦ پاسخ
٨٥ بازدید

منظور از "طفل هندو" در شعر" طفل هندویی مرا دیوانه کرد" چیه ؟ 

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٩ پاسخ
٣٠١ بازدید

مفهوم بوته های خار را در زمین من نکار شاید فردا پا برهنه به دیدنم بیایی 

٣٤٩
٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٨١ بازدید

سوال من درمورد این هست که معنی این بیت چی هست و ممنون میشم هرچه سریعتر پاسخ بدین زهی آسایش و رحمت نظر را کش تو منظوری  زهی بخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨٠ بازدید

این جمله رو به فارسی امروز برگردانید : سوگند به یزدان دادار که آتشک غدر  نکند 

٤ هفته پیش