پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی)

١ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
١ رأی
٥ پاسخ
٨٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام زبان های ایرانی ریشه هندو اروپایی دارند؟

١٠ ساعت پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٤٣ بازدید
چند گزینه‌ای

دانش آموزي بین ساعت 7 و 8 صبح به مدرسه می رسد. او متوجه می شود که نیمساز زاویه بین عقربـه هـاي  ساعت (عقربه هاي ساعت شمار و دقیقه شمار) روي عدد 6 قرار دارد . او تقریباً چه ساعتی به مدرسـه رسـیده  است؟ 

١٠ ساعت پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید
چند گزینه‌ای

در صورت حساسیت بیمار به هپارین از کدام نوع کانتر داخل وریدی استفاده می شود ؟

١١ ساعت پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٧ بازدید

برای درمان و کم کردن اثرات  تله خویشتن ­داری ناکافی چه راه هایی چیشنهاد میدید ؟

١١ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

دولت ساسانیان دربین النهرین ........... رابه عنوان منطقه ی سرحد میان خود وروم شرقی قرارداد.

١١ ساعت پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٦٢ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

١ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

Celluloid and plastics have largely replaced genuine ivory in the manufacture ……… buttons, billiard balls, and piano keys.

١ روز پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک ﺍﺯ گزینه هایﺯﻳﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ آنچه  ﻛﻪ کارکنان  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ کند؟  

١ روز پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١٠ بازدید

شبکه آهن تا دمای حدود ۹۰۰bccمی باشد و از دمای ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ Fcc و از دمای ۱۲۰۰ تا حدود ۱۶۰۰ مجددا Bcc می شود؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 پس از چند سیکل CPR گروه احیای قلبی – ریوی می توانند احیا را قطع و نبض بیمار را چک کنند ؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای

در کدام یک از موارد زیر فرض بر این است که محیط سازمان بدون تغییر و دست نخورده باقی می ماند ؟

١ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٨١ بازدید

مگه معنی identify همانی نمیشه پس چرا تابع از x به y رفته ؟ خط ششم 

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

تله خرسی و تله گاوی  در بازار های مالی به چه موقعیت هایی میگن ؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

در واژه ي  « شكوفه ها »  صورت پايه و صورت تصريفي را مشخص كنيد

٢ روز پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٥٨ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای

بهره گیري از سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري هاي ارتبـاطی چـه تغییـري در سـاختارهاي سـازمانی ایجـاد  میکند؟ 

٢ روز پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام گزینه در هنگام استفاده از جغجغه، درسته؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 تابلوی نقاشی ازمجلس مذاکرات صلح بین عباس میرزاوپاسکویچ ،نشان ازکدام استفاده تاریخی ازنقاشی هاست؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
چند گزینه‌ای

از نظر هربرت سایمون، مدل واقع گرایانه با شعار «خوب به حد کافی» در کدام مدل تصمیمگیري قرار میگیرد؟ 

٢ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

به دلیل تعداد بسیار زیاد پروازهاي روزمره در فرودگاه ها، تعداد تـصادفات هواپیماهـا روي زمـین در حـال  افزایش است . بسیاري از مرگ و میرهایی که در این تصادفات رخ می دهد به خاطر خود تصادف نیست بلکه ب ...

٢ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٩ بازدید

توسعه ی افقی و عمودی  در سازمان با هم چه فرقی دارن و به چه مفهومی هستن ؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

میگن ابزار های هوش مصنوعی به سمت  ماکرو کنترل شدن  پیش میرن یعنی چی؟

٢ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

در کدام نوع فولاد کربنی سرعت خوردگی بیشتر است؟

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

با وزنه هاي 4 و 5 و 6 کیلوگرمی می توان تمامی اوزان از 1 تا 10 کیلوگرم را وزن کرد بجز 8 کیلوگرم، بشرطی  که بتوان در دو کفه ترازو وزنه قرار داد . با کدامیک از دسته وزنه هاي زیر بر حسب کیلوگ رم، نمیتوان تمـامی  اوزان از 1 تا 10 کیلوگرم را با ترازوي دو کفهاي وزن کرد؟ (به شرطی که بتوان در دو کفه ترازو وزنه قرار داد.) 

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام عبارت در مورد نشستن اعضای تیم جراحی صحیح است ؟

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
٨ بازدید
چند گزینه‌ای

تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دستهبندي افراد و وظایف به کدام مرحله سازماندهی باز میگردد؟ 

٣ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٠ بازدید

علائم و نشانه های  تله شخصیتی  نقص و شرم چیا هستن ؟

٣ روز پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای

فلزاتی که در اثر رکود روی آن ها ورقه اکسید تشکیل شده است، سرعت خوردگی آنها تحت تاثیر چه چیزی کاهش می یابد؟  

٣ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک از موارد زیر تفاوت بین عمده فروش و خرده فروش نیست؟

٣ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٧ بازدید
چند گزینه‌ای

معمولا کارخانجات اتومبیل سازی بر چه اساسی روغن موتور با ویسکوزیته مشخصی را پیشنهاد میکنند؟

٣ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

تصاویر وکتیبه ها به ترتیب جزو کدامیک از منابع کسب اطلاع  ازگذشته می با شد؟

٣ روز پیش
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.