پرسش خود را بپرسید

کدوم کلمه برای پر کردن جا خالی خوبه ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٢٧

I'm sorry - I didn't ...... to disturb you.

٠ %

hope

٠ %

suppose

١٠٠ %

mean

٢٤ پاسخ
٠ %

think

١,٣٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٤

٢٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٦
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٨,٧٧١
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٨١
برنزی
٣٠٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٦٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٥٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٢٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٢٨٤
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٠,٩٣٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٥
برنزی
٢٧١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

با سلام

Mean = قصد داشتن

٢,٦٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما