برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افشاگری‌ها ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 انسان محور ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 برنامه تحصیلی ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

4 بازدارنده، مهارکننده ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

5 تمرین مقابله با سوانح ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

6 تعریفی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

7 تنظیم مجدد، کالیبراسیون مجدد ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

8 طرفداری از حفظ و حراست چیزی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

9 هم‌سازش ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

10 بی‌تناسب ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

11 داروی بدون نسخه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

12 غیرلمسی، بدون تماس ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

13 شاخ مجازی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

14 پایدارکننده ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

15 ماشینی، مکانیستیک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

16 تخصیص مجدد
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

17 ارزش ویژه مشتری ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

18 نظریه علامت‌دهی ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

19 تکامل‌گرا ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

20 مثبت‌گرایی، اثبات‌گرایی ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

21 رابطه عاملیت ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

22 عینیت بخشیدن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

23 غیر استاندارد ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

24 منطق غلبه خدمت ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

25 ارزش استعمال ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

26 محصورشدگی ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

27 بنا به تشابه ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

28 میانگونه‌ای ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

29 تکامل توام ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

30 تخفیف بر اساس تعداد بیشتر کالا ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

31 جاویژه بازار
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

32 تولید تجاری مواد غذایی از طریق کشاورزی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

33 حذف آثار (تغییرات) فصلی، حذف نوسانات فصلی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

34 حذف آثار (تغییرات) فصلی، حذف نوسانات فصلی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

35 بالیدن ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

36 ریشه‌یابی ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

37 اقتصاد خرد ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

38 برازش بعدی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

39 بی‌تحرکی ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

40 مقدار قابل‌توجه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

41 مسئولیت‌پذیری ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

42 از سوی دیگر ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

43 تفاوت در اختلافات ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

44 زبان‌شناسی اجتماعی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

45 درب تخلیه ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

46 کارگربر ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

47 تامین موجودی انبار ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

48 مرتب‌سازی ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

49 انباشت ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

50 مورد توجه قرار دادن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|