مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrole modelling١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مدل سازی نقشگزارش
0 | 0
tiering١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢رده بندیگزارش
0 | 0
victimisation١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢قربانی سازیگزارش
0 | 0
configurable١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦قابل تنظیمگزارش
0 | 0
situated cognition١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٣شناخت موقعیتیگزارش
0 | 0
ecological systems theory١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٣نظریه سیستم های بوم شناختیگزارش
0 | 0
relationship building١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢رابطه سازیگزارش
0 | 0
rolling out١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٢رونماییگزارش
0 | 0
knowledge base٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/١١پایگاه دانشگزارش
0 | 0
sense of identity١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/١١حس هویتگزارش
0 | 0
scrappage٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨اسقاطگزارش
0 | 0
full time equivalent٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨معادل تمام وقتگزارش
0 | 0
housing benefit١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨وام مسکنگزارش
0 | 0
cubic spline interpolation١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥درونیابی اسپلاین مکعبیگزارش
0 | 0
investor sentiment١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥احساس سرمایه گذارگزارش
0 | 0
price to book ratio١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥نسبت قیمت به ارزش دفتریگزارش
0 | 0
tie strength١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠١قوت رابطهگزارش
0 | 0
charting٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧ترسیم نمودارگزارش
0 | 0
make the case for١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧اثبات کردنگزارش
0 | 0
swing trading١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧معاملات مبتنی بر نوسانات، نوسان گیریگزارش
0 | 0
with that said٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦با این اوصافگزارش
0 | 0
learn by doing٢٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦یادگیری عملیگزارش
0 | 0
cryptoasset١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦رمز ارز داراییگزارش
0 | 0
demyelination١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣دمیلینه شدن، دمیلیناسیونگزارش
0 | 0
dysesthesia١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢حس غیرطبیعیگزارش
0 | 0
monopolar١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢یک قطبی، تک قطبیگزارش
0 | 0
phylogenetically١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٩فیلوژنتیکیگزارش
0 | 0
neuropsychological١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٩عصب روانشناختیگزارش
0 | 0
subcallosal١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٤زیر پینه ایگزارش
0 | 0
somatosensory١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٣حسی تنیگزارش
5 | 0
vagus nerve١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٣vagus nerveگزارش
0 | 0
corticobulbar١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قشری پیازیگزارش
0 | 0
anarthria١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨زبان پریشی گفتاریگزارش
0 | 0
magnetoencephalography١٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مغناطیس نگاری مغزیگزارش
2 | 0
picture naming١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦نامیدن تصویرگزارش
0 | 0
cruising speed٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣سرعت سِیرگزارش
2 | 0
vortex shedding١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣جاری شدن گردابه گزارش
0 | 0
added mass١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣جرم افزودهگزارش
0 | 0
visual analog score١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢مقیاس آنالوگ بصریگزارش
2 | 0
free rate٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠نرخ آزادگزارش
0 | 0
all cause death١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠مرگ به هر علتگزارش
0 | 0
all cause mortality١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠مرگ و میر به هر علتگزارش
0 | 0
rf ablation٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧حذف با بسامد رادیویی گزارش
0 | 0
scripting١٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٩اسکریپ نویسی [کامپیوتر]گزارش
0 | 0
maximally٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨تا حد ممکنگزارش
5 | 0
security measure١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٧تمهیدات امنیتیگزارش
2 | 1
equity financing٢١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣١ایجاد سرمایه با فروش سهامگزارش
2 | 0
rent١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١رانتگزارش
5 | 1
resource endowment١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١منابع طبیعیگزارش
5 | 0
colonization١٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨مستعمره سازیگزارش
0 | 0