برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مستعمره‌سازی ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

2 عصاره خیسانده ذرت
١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

3 تراکم نگهداری ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

4 تله فنری. spring به معنای فنر ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

5 سرم مثبت ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

6 عمل‌آوری ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

7 درون‌پوستی ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

8 از مزرعه تا سفره ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

9 ایمنی به واسطه سلول ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

10 او اوسیست ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

11 بازآرایی، نوترتیبی ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

12 عاری از عامل بیماری‌زای خاص ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

13 پرریزی ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

14 بی‌زجر کشتن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

15 خشک‌زدگی ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

16 آزمون تحمل ایستادگی ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

17 لامپ فلوئورسنت فشرده ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

18 وظیفه مدار
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

19 جوجه درآوری ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

20 مواد معدنی پر نیاز ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

21 پودر یونجه خشک ١٤٠٠/٠٣/١١
|

22 فسفات فلوئور زدوده ١٤٠٠/٠٣/١١
|

23 گرد استخوان ١٤٠٠/٠٣/١١
|

24 مخمر پرتو داده ١٤٠٠/٠٣/١١
|

25 کنجاله نارگیل ١٤٠٠/٠٣/١١
|

26 خیس آب
١٤٠٠/٠٣/١١
|

27 درست‌نمایی بر حسب لگاریتم ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

28 پاک‌سازی داده ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

29 سؤال تحقیق ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

30 دروازه‌بندی ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

31 مسئله محوشدن گرادیان ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

32 اطلاعات ترتیبی
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

33 استفاده مورد انتظار ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

34 ماهیت فردی ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

35 اختلالات درون‌دار ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

36 توجه پراکنده ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

37 بینایی حرکتی ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

38 سه پاره ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

39 سراسری ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

40 محوطه راه آهن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

41 فلج لرزشی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

42 تحلیل عضلات ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

43 تمایل بیش از حد برای قراردادن اشیای مختلف در دهان ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

44 توانـایی دیـداری-ترسـیمی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

45 میانسالی ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

46 ارزش اخباری
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

47 علت‌شناسی ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

48 خودابراز ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

49 بدون تداخل ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

50 غیرگنجایشی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|