برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زیر قصدمند ١٣٩٩/١٢/١٣
|

2 پیش‌قدم شدن ١٣٩٩/١٢/١٢
|

3 احداث ساختمان ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 کاهش شناختی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

5 مقاله مروری ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

6 تظاهرات هوشمند ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

7 زبان مدل‌سازی واقعیت مجازی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

8 شکل و اندازه کلی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

9 بازآفرینی تجربه ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

10 مقالۀ مروری ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

11 خطای جذر میانگین مربعات ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

12 میانگین خطای اریبی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

13 کفایت نور روز ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

14 انتقال بازنمودی حالت ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

15 نفس تازه کردن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

16 اشتراک پیرامون اجتماع ١٣٩٩/١١/٢٢
|

17 بازسازی بهتر از پیش
بازسازی بهینه تر از پیش
١٣٩٩/١١/٢٠
|

18 مهاربندی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

19 چندسطحی ١٣٩٩/١١/١٦
|

20 توفان الکتریکی، توفان تندری ١٣٩٩/١١/١٤
|

21 اطفا حریق ١٣٩٩/١١/١٤
|

22 آلودگی به آفات ١٣٩٩/١١/١٤
|

23 توان الکتریکی، نیروی برق ١٣٩٩/١١/١٤
|

24 گزاره برگ ١٣٩٩/١١/١٤
|

25 relative humidity رطوبت نسبی ١٣٩٩/١١/١٤
|

26 خدمات فوریت‌های پزشکی ١٣٩٩/١١/١٤
|

27 چراغ‌ها ١٣٩٩/١١/١٤
|

28 مقاوم‌سازی ١٣٩٩/١١/١٢
|

29 lntersection-Over-Union: اشتراک پیرامون اجتماع ١٣٩٩/١١/١١
|

30 هم‌تیمی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

31 متعادل‌سازی هیستوگرام ١٣٩٩/١١/٠٤
|

32 عیب‌یابی
١٣٩٩/١١/٠٤
|

33 محفل کاری
١٣٩٩/١١/٠٣
|

34 درآمیخته
١٣٩٩/١١/٠١
|

35 دوباره کاری ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

36 حیطه‌بندی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

37 حفاظت نورونی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

38 سمیت عصبی، سمیت برای اعصاب ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

39 کندتپشی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

40 دوز نگهدارنده ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

41 تحمل ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

42 کاتالیزوری ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

43 درگیری نظامی ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

44 درس عبرت ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

45 افسر رابط اطلاعاتی ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

46 جامعه‌ستیز ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

47 شرکت مرکزی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

48 وینزوریده‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

49 سهام ممتاز ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

50 سپرده پذیری ١٣٩٩/١٠/٢١
|