مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهai enhanced١٦:٠٥ - ١٤٠١/٠٩/١٤تقویت شده با هوش مصنوعیگزارش
0 | 0
national defense authorization act٠٩:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/١٤لایحه اختیارات دفاع ملیگزارش
0 | 0
outreach١٦:٤٦ - ١٤٠١/٠٩/١١اطلاع رسانیگزارش
0 | 0
master of education١٠:٣٠ - ١٤٠١/٠٩/٠٩کارشناسی ارشد آموزشگزارش
0 | 0
fruiting١٧:٢٣ - ١٤٠١/٠٩/٠٥باردهی، میوه آوریگزارش
0 | 0
further recent١١:٣٦ - ١٤٠١/٠٩/٠٤جدیدترگزارش
0 | 0
disengage from١٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٩/٠٤رها شدن، خلاص شدنگزارش
0 | 0
dejected١١:١٥ - ١٤٠١/٠٨/٣٠درمانده، ناتوان، درهم شکستهگزارش
0 | 0
change readiness١٧:١٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٠آمادگی برای تغییرگزارش
2 | 0
next time١٢:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/٢٠دفعه بعدگزارش
0 | 0
what's that all about٠٩:٣٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٠What is the true purpose of or reason for somethingگزارش
0 | 0
best self١٦:٥٢ - ١٤٠١/٠٨/١٩خودِ برترگزارش
0 | 0
skin in the game١٦:٥٣ - ١٤٠١/٠٨/١٨شریک بودن در سود و زیانگزارش
0 | 0
chief product officer٢٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/١٦مدیر ارشد تولیدگزارش
0 | 0
defeat the purpose١٢:١٥ - ١٤٠١/٠٨/١٦نقض غرضگزارش
2 | 0
evil twin١٩:٥٤ - ١٤٠١/٠٨/١٥همزاد شرورگزارش
0 | 0
praises٠٩:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/١٤تمجیدگزارش
0 | 0
profiled١٤:٤٢ - ١٤٠١/٠٨/١٣معرفی شدهگزارش
2 | 0
telemarketers١١:٥٥ - ١٤٠١/٠٨/١٢بازاریاب تلفنیگزارش
0 | 0
move the ball down the field١١:٣١ - ١٤٠١/٠٨/١٢حرکت به سمت هدفگزارش
0 | 0
tar paper١٦:١٤ - ١٤٠١/٠٨/١١قیرگونیگزارش
0 | 0
evidence from science١٠:٤٦ - ١٤٠١/٠٨/١١شواهد علمیگزارش
0 | 0
unsustainably١٤:٥٠ - ١٤٠١/٠٨/١٠به صورت ناپایدارگزارش
0 | 0
missing at random١١:٥٢ - ١٤٠١/٠٨/٠٥گمشدگی تصادفیگزارش
0 | 0
therapists١٤:٤٣ - ١٤٠١/٠٨/٠٤درمانگرانگزارش
0 | 0
logistic regression١١:٤٤ - ١٤٠١/٠٧/٢٧رگرسیون لجستیکگزارش
0 | 0
discernibility١١:٥٤ - ١٤٠١/٠٧/٢٥تشخیص پذیریگزارش
0 | 0
occurrence١٠:٤٧ - ١٤٠١/٠٧/٢٤فراوانیگزارش
0 | 1
slow wave sleep١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٧/٢١خواب موج آهستهگزارش
0 | 0
recognition memory١٣:٥٠ - ١٤٠١/٠٧/٢٠حافظۀ بازشناسیگزارش
0 | 0
perceptual processing١٠:٤١ - ١٤٠١/٠٧/٢٠پردازش ادراکیگزارش
0 | 0
dentate gyrus٠٩:٣٨ - ١٤٠١/٠٧/١٩شکنج دندانه ایگزارش
0 | 0
delivering impact١٠:١٣ - ١٤٠١/٠٧/١٧تأثیرگذاریگزارش
2 | 0
teaming١١:٢٢ - ١٤٠١/٠٧/١٦همکاری تیمیگزارش
2 | 0
voltage comparator١٢:٠٠ - ١٤٠١/٠٧/٠٦مقایسه گر ولتاژگزارش
2 | 0
real time data٠٩:٣٣ - ١٤٠١/٠٧/٠١دادۀ بی درنگگزارش
5 | 0
chump change١٠:٥٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٩مبلغ ناچیزگزارش
5 | 0
multi sided١٦:٢٠ - ١٤٠١/٠٦/٢٧چند وجهیگزارش
5 | 0
going rate١٣:٣٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٧نرخ رایجگزارش
5 | 0
inspired by١٨:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/٢٦با الهام ازگزارش
7 | 0
content moderation١٥:٤٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٦نظارت بر محتواگزارش
2 | 0
visa on arrival١٢:٢٠ - ١٤٠١/٠٦/٢٥ویزا در لحظۀ ورودگزارش
2 | 0
warrant of fitness١٠:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٥معاینه فنیگزارش
2 | 0
tax due١٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/٢١بدهی مالیاتیگزارش
0 | 0
debt restructuring١٧:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٢١تجدید ساختار بدهیگزارش
0 | 0
tax treatment١٧:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/٢١روش مالیاتیگزارش
0 | 0
mid price١٧:٣٤ - ١٤٠١/٠٦/٢٠قیمت متوسطگزارش
0 | 0
repair parts١٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/٢٠قطعات یدکیگزارش
0 | 0
uniform standards of professional appraisal practice١١:٥٩ - ١٤٠١/٠٦/٢٠استانداردهای یکسان روش های ارزیابی حرفه ایگزارش
0 | 0
steel rule die٢٢:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/١٩قالب خط کش فولادیگزارش
0 | 0