مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstars١١:٤١ - ١٤٠٢/٠٣/١٦ایفای نقش Meryl Streep Stars in Steven Soderbergh's Latest Chatty Experimentگزارش
0 | 0
cybercriminals٠٩:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٦مجرمان سایبریگزارش
0 | 0
adaptationism١٢:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/١١سازگاری گراییگزارش
0 | 0
yeild٠٩:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٠yield نه yeildگزارش
0 | 0
homologous gene١٤:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦ژن هم ساختگزارش
0 | 0
consensus coding sequence database١٠:٥١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦پایگاه دادۀ توافق عام توالی کدگذاریگزارش
0 | 0
random genetic drift١٢:٢٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٣رانش تصادفی ژنتیکیگزارش
0 | 0
evolutionary optimization١٠:١٣ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩بهینه سازی تکاملیگزارش
0 | 0
form finding١١:١٢ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨یافتن فرمگزارش
0 | 0
parallelizing١١:١١ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨موازی سازیگزارش
0 | 0
visual cortex١٨:٠٥ - ١٤٠٢/٠٢/٢٤قشر بیناییگزارش
0 | 0
artifact٠٩:٥٨ - ١٤٠٢/٠٢/٢٤نویزگزارش
0 | 0
unpolarized١٩:٤٧ - ١٤٠٢/٠٢/٢٣ناقطبیدهگزارش
2 | 0
agent based modeling١٨:٢٢ - ١٤٠٢/٠٢/٢١مدل سازی عامل بنیانگزارش
0 | 0
cost sharing١٧:٥٧ - ١٤٠٢/٠٢/٢١سهام بندی هزینهگزارش
0 | 0
freight distribution١٧:٥٠ - ١٤٠٢/٠٢/٢١توزیع بارگزارش
0 | 0
manufacturing company١٥:٣٠ - ١٤٠٢/٠٢/٢١شرکت تولیدیگزارش
0 | 0
discrete event simulation١٥:٢٩ - ١٤٠٢/٠٢/٢١شبیه سازی رویداد گسستهگزارش
0 | 0
highly competent١٣:٢٠ - ١٤٠٢/٠٢/٢٠باصلاحیتگزارش
0 | 0
dictates١٢:٣٣ - ١٤٠٢/٠٢/٢٠حکم می کندگزارش
0 | 0
gained١١:٥٨ - ١٤٠٢/٠٢/٢٠کسب شدهگزارش
0 | 0
likert scale١٦:٤٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٨مقیاس لیکرتگزارش
2 | 0
trade openness١٦:٢٦ - ١٤٠٢/٠٢/١٦گشودگی تجاریگزارش
2 | 0
over identifying٠٩:٢٦ - ١٤٠٢/٠٢/١٦ریاضی و آمار: بیش شناساییگزارش
5 | 0
instrumental variable٠٨:٥١ - ١٤٠٢/٠٢/١٦متغیر ابزاریگزارش
0 | 0
log transformation٠٨:٣٧ - ١٤٠٢/٠٢/١٦تبدیل لگاریتمیگزارش
2 | 0
endowment effect١٢:٢٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٥اثر برخورداریگزارش
2 | 0
prospect theory١٦:٥٧ - ١٤٠٢/٠٢/١٤نظریه دورنماگزارش
0 | 0
fuel efficiency٠٩:٣٤ - ١٤٠٢/٠٢/١٤بازدهی سوختگزارش
0 | 0
alignable٠٩:٣٢ - ١٤٠٢/٠٢/١٤همترازگزارش
0 | 0
i suspect١٢:١١ - ١٤٠٢/٠٢/١٣گمان می کنمگزارش
2 | 1
most basic١١:٥٤ - ١٤٠٢/٠٢/١٢ابتدایی ترین، ساده ترینگزارش
2 | 0
watershed transform٠٩:٠٧ - ١٤٠٢/٠٢/١١تبدیل آب پخشانگزارش
2 | 0
obstacle avoidance١٢:٠٤ - ١٤٠٢/٠٢/١٠پرهیز از مانعگزارش
2 | 0
hidden markov model٢٠:٣٩ - ١٤٠٢/٠٢/٠٥مدل مارکوف پنهانگزارش
2 | 0
binarization٢٠:٣٧ - ١٤٠٢/٠٢/٠٥دودویی سازیگزارش
2 | 0
video summarization١١:٢٨ - ١٤٠٢/٠٢/٠٥خلاصه سازی ویدئوگزارش
2 | 0
visual content٠٨:٥٣ - ١٤٠٢/٠٢/٠٥محتوای بصریگزارش
0 | 0
utilization efficiency١١:٠٤ - ١٤٠٢/٠٢/٠١کارایی بهره برداریگزارش
0 | 0
vacuum oxygen decarburization٠٩:٣٦ - ١٤٠٢/٠١/٣١کربن زدایی اکسیژنی در خلاءگزارش
0 | 0
statement of fact١٢:٠٥ - ١٤٠٢/٠١/٢٦بیانیه اعالم حقایقگزارش
0 | 0
credentialing١٢:٥٦ - ١٤٠٢/٠١/٢٥اعطای اعتبارنامهگزارش
0 | 0
international mobile subscriber identity١١:٠٧ - ١٤٠٢/٠١/٢٥شناسه بین المللی کاربر شبکه سیارگزارش
0 | 0
depot repair١٠:٣٥ - ١٤٠٢/٠١/٢٥تعمیرات امادگاهیگزارش
0 | 0
asset intensive١٠:٢٧ - ١٤٠٢/٠١/٢١دارایی برگزارش
5 | 0
year over year١٢:٣٥ - ١٤٠٢/٠١/٢٠سال به سالگزارش
0 | 0
field area network١١:٠٢ - ١٤٠٢/٠١/٢٠شبکه میدانیگزارش
0 | 0
composable١٠:١٤ - ١٤٠٢/٠١/٢٠ترکیب پذیرگزارش
2 | 0
geographies١٠:٠٢ - ١٤٠٢/٠١/٢٠مناطق جغرافیاییگزارش
0 | 0
over controlling١١:٥٥ - ١٤٠٢/٠١/١٦بیش کنترل گرگزارش
0 | 0