برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صفرنشدنی، صفرناشونده ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

2 نیروی بازدارنده ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

3 شلیک و بعد هیچ ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

4 تقریب موضعی چگالی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

5 نمایش‌پذیری ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

6 سختگیری ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

7 تکثرگرایی سیاسی ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

8 صرفه جویی حاصل از تجمع ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

9 تاکید کردن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

10 صرفه‌جویی‌ها ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

11 رانت انحصاری ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

12 پذیرندگان اولیه ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

13 شبکه‌های نوری منعطف ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

14 ردیابی پشته ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

15 ترکیب‌پذیری ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

16 تسهیم زمانی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

17 یکپارچه‌سازی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

18 پراکنده کننده، متفرق کننده
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

19 شبکه‌های نوری منعطف ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

20 کشورهای نوردیک
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

21 لاغرتر، باریک‌تر ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

22 گام‌های ماه، نمودهای ماه ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

23 واکنش کم ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

24 انحراف پس از اعلان سود ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

25 محل تجمع مجدد ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

26 بازار راکد ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

27 کار ستادی ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

28 انجام تعهدات ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

29 آرام کردن ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

30 نمونه‌ی کار شده ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

31 نامحسوس بودن ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

32 رایانش مه ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

33 انگیزش، تحریک ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

34 انگیزه‌نامه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

35 کارگردان نمایش ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

36 طب سنتی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

37 درمانگر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

38 اندیس دار ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

39 یکسوشده ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

40 دورگه ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

41 نمود ذهنی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

42 با بی‌آبرویی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

43 پیش‌گو، فال‌گیر ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

44 معاشرت ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

45 پرشاخه ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

46 نقطه کانونی ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

47 نانوفیلر، پرکننده با ابعاد نانو ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

48 مهارت‌های مقابله‌ای ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

49 همه مال برنده ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

50 قابلیت استفاده مجدد ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|