مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwell regarded١٧:٠٥ - ١٤٠٠/١٠/٣٠معتبرگزارش
0 | 0
cto٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/١٠/٣٠مدیر ارشد فناوریگزارش
0 | 0
all of that said١٦:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٩ناگفته نماند کهگزارش
0 | 0
market timing٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٩زمان بندی بازارگزارش
0 | 0
unit of account١٨:٢٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٥واحد حسابگزارش
2 | 0
financial instrument١٦:٥٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٤ابزار مالیگزارش
2 | 0
sandbag١١:١٥ - ١٤٠٠/١٠/١٩پنهان کردن توانایی ها یا اهداف واقعی برای فریب دیگرانگزارش
2 | 0
reaching compromise١٤:٥٢ - ١٤٠٠/١٠/١٨به توافق رسیدنگزارش
2 | 0
rockiness٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/١٠/١٨هرج و مرجگزارش
2 | 0
capital loss١٩:٤٩ - ١٤٠٠/١٠/١٤زیان سرمایهگزارش
2 | 0
revalue١٤:٥٠ - ١٤٠٠/١٠/١٤تجدید ارزیابیگزارش
2 | 0
tax base١٢:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/١٤مبنای مالیاتگزارش
2 | 0
unwrought١٤:٥١ - ١٤٠٠/١٠/١١خام unwrought copper = مس خامگزارش
2 | 0
low grade fever١٠:١٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٥تب خفیفگزارش
0 | 0
private persons١٠:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٣اشخاص حقیقیگزارش
0 | 0
international reply coupon٢١:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٠١کوپن بین المللی پاسخ نامهگزارش
0 | 0
autonomic neuropathy١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٩/٣٠بیماری دستگاه عصبی خودمختارگزارش
0 | 0
pay as you earn١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٩پرداخت به اندازه درآمدگزارش
0 | 0
registration certificate١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧پروانه ثبتگزارش
0 | 0
anterolateral١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤قدامی جانبیگزارش
0 | 0
stroke volume١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٢حجم ضربه ایگزارش
2 | 0
center around١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٩با محوریتگزارش
0 | 0
market led١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٩بازار محورگزارش
0 | 0
collaborative filtering١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٤پالایش مشارکتیگزارش
0 | 0
offloading٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بارسپاریگزارش
5 | 0
hearings٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٠دادرسی، محاکمهگزارش
0 | 0
parochialism١٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩محلی گرایی، منطقه گراییگزارش
0 | 0
paper shuffling١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩کاغذبازیگزارش
0 | 0
new beginning١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨شروع تازهگزارش
0 | 0
ill tidings١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨اخبار ناگوارگزارش
0 | 0
great terror١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦پاکسازی بزرگگزارش
0 | 0
underdog١٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥مستضعف، ستمدیدهگزارش
0 | 0
mass education١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥آموزش همگانیگزارش
2 | 0
self policing١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣خود بازرسیگزارش
0 | 0
sovietization٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢شورایی شدن، شورایی کردنگزارش
2 | 0
reading public٠٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧افراد کتاب خوانگزارش
0 | 0
induction١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢١آموزش توجیهیگزارش
2 | 0
basic education٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٩آموزش پایه، آموزش مقدماتیگزارش
2 | 0
no child left behind٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٨هیـچ کودکـی نبایـد عقـب بمانـدگزارش
0 | 0
underresearched٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٥کم تحقیق شدهگزارش
2 | 0
self understanding١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥خودفهمیگزارش
0 | 0
sweetener١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩رشوهگزارش
5 | 0
water transport١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧ترابری دریاییگزارش
0 | 0
interethnic٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦بین قومی، بین نژادیگزارش
0 | 0
get to grips with sth١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤آشنایی باگزارش
0 | 0
target acquisition٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩هدف یابیگزارش
0 | 0
dazzling١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩کاهش دیدگزارش
2 | 0
earth observation١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩دیده بانی زمینیگزارش
0 | 0
teacher education١٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤تربیت معلمگزارش
2 | 0
programme for international student assessment١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤برنامۀ بین المللی ارزیابی دانش آموزانگزارش
0 | 0