پیشنهاد‌های مرتضی بزرگیان (١,٧١٧)

بازدید
٥٨١
تاریخ
١٢ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

تصویر روی جلد

تاریخ
٢ روز پیش
پیشنهاد
٠

نرخ یادگیری

تاریخ
٣ روز پیش
پیشنهاد
٠

فرکانس لغزش

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

خودرو عضلانی

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مودباس

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

کابل حفاظ دار

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
١

کانی شناختی

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

جریان خزشی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

حساسیت نظری

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

توانمندگرا

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

استقراگرایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بند لغو خودکار

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه میدانیم که بر هیچکسی پوشیده نیست که

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سرمایه مالی

پیشنهاد
٠

دیوان محاسبات

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آرکنسا درسته S آخر تلفظ نمیشه

پیشنهاد
٠

اثربخشی کلی تجهیزات

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یچ کودکی جا نماند

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تعیین فنوتیپ

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پره روتور

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هواگرد گشت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تخلیه سوخت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تابلو برق

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دفتر تجاری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

میزان زبری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیچ سراسری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قفل و دستگیره

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جهادگرا

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ملی گرایی قومی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ریز ذره

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کمتر از مقدار واقعی نشان دادن understatement of expenses

پیشنهاد
٠

صلاحدید اجرایی اعمال سلیقه اجرایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اعمال سلیقه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استاد راهنما

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اقتصادسنجی خرد

پیشنهاد
٠

عرضه عمومی سهام جا افتاده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از لحاظ کاربردی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پاکدستی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برابری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تسهیم دانش

پیشنهاد
٠

تحلیل باکتری شناختی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فوق متغیر

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Damn it!

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نشانه ‏شناس

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رایانش فراگیر

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آزمون واحد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سرور کاربردی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

انجمن جهانی تهیه کنندگان گزارش های مالی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بررسی مستقل

پیشنهاد
٠

کارگروه موضوعات نوظهور گروه ویژه مسائل نوظهور