in the sense of

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[ریاضیات] طبق

به انگلیسی

• with the meaning of, understood as

پیشنهاد کاربران

به معنای، به معنی، در خصوص
در ارتباط با، در رابطه با، در باره، بر حسب
از منظر، از دیدگاه
از لحاظِ

در مفهوم
بلحاظ ؛ از این نظر
by a particular interpretation of a statement or situation.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما