مدال‌های مرتضی بزرگیان

بازدید
٩٢
امتیاز کل
٦٨,٦٤٤
کل مدال ها
١,٤٥٣
طلا
١٥
نقره
٧٩١
برنز
٦٤٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٩٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧٩
نوع مدال

پاسخ صحیح

١١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٣٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٠٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١