مدال‌های مرتضی بزرگیان

بازدید
٩٤
امتیاز کل
٦٨,٦٤٤
کل مدال ها
١,٤٥٣
طلا
١٥
نقره
٧٩١
برنز
٦٤٧
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٩٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧٩
نوع مدال

پاسخ صحیح

١١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١