مدال‌های مرتضی بزرگیان

بازدید
٩٣
امتیاز کل
٦٨,٦٤٤
کل مدال ها
١,٤٥٣
طلا
١٥
نقره
٧٩١
برنز
٦٤٧
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٣٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٠٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١