نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥٤,٧٨٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩١,٧٢٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨٦,٤٥٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٣٦,١٤٠
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

٢٥,٦٦٨
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

٢٢,٢٤٠
نوع مدال

اولین لایک کردن

١٣,٠٥٤
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

٧,٥٥٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٧,٣١٦
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

٦,١٩٨
نوع مدال

پاسخ صحیح

٤,٤٣١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٤,٤٣٠
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

٢,٨٣٤
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٢,٧٨٥
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

٢,٦٦٢
نوع مدال

تکمیل درباره من

٢,٤١٧
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٢,١٢٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١,٨٧٨
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١,٧٩٥
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١,٧٨٧
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١,٥٥٥
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

٩٩٧
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

٩٨٥
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

٩٢٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

٧٠٥
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٦١٧
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

٥٢٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٤٤٩
نوع مدال

پاسخ با حداقل ١٥ رای

٤١٩
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

٣٧٨
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

٣٠٣
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

٢٣٥
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

١٩٣
نوع مدال

پاسخ صحیحی با حداقل ١٥ رای

١٤٣
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

١٤٢
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

١٣٢
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

١٢٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

٦٤
نوع مدال

پرسش با حداقل ٢,٥٠٠ بازدید

٤٤
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

٣٩
نوع مدال

پاسخ به پرسشی که حداقل ١٠ رای دارد

٣٣
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه با حداقل مجموع ٥ رای

١١
نوع مدال

پرسش با حداقل ١٠,٠٠٠ بازدید

٣
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥٠ رای

٢
نوع مدال

پاسخ صحیحی که پرسش آن حداقل ١٠ رای دارد

٢
نوع مدال

پرسش با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥٠ رای

٠
نوع مدال

ذخیره پاسخ توسط ١٠٠ نفر

٠
نوع مدال

ذخیره پرسش توسط ١٠٠ نفر

٠
نوع مدال

ذخیره پاسخ توسط ٢٥ نفر

٠
نوع مدال

ذخیره پرسش توسط ٢٥ نفر

٠