برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به طور مفصل صحبت کردن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

2 dirty informal
to behave in a very unfair and dishonest way, especially in a competition or game
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

3 to or in the centre or main business area of a town or city ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

4 به طرز وحشتناکی ترسیدن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

5 مرکز صوتی و تصویری ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

6 بحث ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

7 to sign a document to prove that you have received something ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

8 قرار داد همکاری بستن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 برطرف کردن ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

10 بی زحمت ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

11 لطفاً ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

12 متعصب ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

13 پنهان کردن چیزی از کسی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

14 تبدیل شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

15 مهمتر ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

16 تقویت کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|