برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رابطه خوبی داشتن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

2 حقه بازی های کثیف ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

3 پی در پی، پشت سر هم ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

4 وفاداری، صداقت، وظیفه شناسی، ثبات قدم،


روانشناسی: وفاداری
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

5 مجاری ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

6 در محیط کشت باکتری

to grow bacteria or cells for medical or scientific use
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

7 صلح و آرامش ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

8 با لجاجت ١٤٠٠/٠١/١٧
|

9 My then friend
دوست آن موقع های من
١٤٠٠/٠١/١٦
|

10 نمیدونم و میخوام بدونه که آیا... ١٤٠٠/٠١/١٥
|

11 در مقابل


He was standing before the court.
او در مقابل دادگاه ایستاده بود.

١٤٠٠/٠١/١٥
|

12 تا حدی


از نظر دستوری قید هست.
١٤٠٠/٠١/١٥
|

13 امتناع کردن

چیزی یا کاری را ول کردن
١٤٠٠/٠١/١٥
|

14 خاموش شدن ١٤٠٠/٠١/١٢
|

15 جیش دارم ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

16 جیش دارم ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

17 به معنی “حس قوی عاشقانه بین دو نفر” باشه. یعنی وقتی شما مثلا به زیدتون! میگین
I don’t have any chemistry with you anymore
یعنی “من دیگه هیچ ح ...
١٤٠٠/٠١/٠١
|

18 برای یک مدت قابل توجهی ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

19 به‌شدت ،خیلی زیاد، به‌طور بد، بد ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

20 ناخوشایند، زشت، ضایع، معذب، خجالت‌زده ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

21 بر حسب اتفاق، تصادفا، اتفاقی ، تصادفی ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

22 میتونم روت حساب کنم؟ ١٣٩٩/١٢/١٧
|

23 داستان های اخلاقی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

24 با خود داشتن - به همراه داشتن ١٣٩٩/١١/٢٠
|

25 develop wing
بال در آوردن
١٣٩٩/١١/٢٠
|

26 ناهماهنگ ١٣٩٩/١١/١٤
|

27 رزرو کردن میز پذیرایی ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

28 شکایت نامه ، شکواییه ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

29 نزدیک ترین همسایه ١٣٩٩/١٠/١٧
|

30 هر جور شده، هر جور ممکنه ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

31 hatred is the opposite of love ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

32 رسیدن به - بالغ بر ( idiom)
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

33 پی در پی، پیوسته ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

34 به عقب پرت کردن ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

35 از ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

36 خیزان ١٣٩٩/١٠/٠١
|

37 باعث شدن
١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

38 حواس پرتی - پریشان خاطری ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

39 رخ دادن - روی دادن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

40 موجب بروز چیزی شدن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

41 مثل آب خوردن- سهل و آسان ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

42 دوباره سالم و سر پا بودن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

43 ماهی ای که به عنوان طعمه برای برای شکار ماهی های بزرگ استفاده می شود. ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

44 یسره ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

45 عیناً ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

46 حالابهت نشون میدم ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

47 دیگه نبینم ازاین غلطهابکنی! ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

48 خوب بنال ببینم ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

49 گازشوبگیر - تندتر برو ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

50 بین خودمان باشد / بین من و تو پایه ي تخت بمونه/ به هیچکی نگو ١٣٩٩/٠٨/١٨
|