امتیاز‌های مظاهر بابائی سیاهکلرودی

بازدید
١٠
امتیاز کل
١٤,٥٩٤
کل مدال ها
١٨٩
طلا
١
نقره
٧٢
برنز
١١٦
١,٤٦٨
×
١٠
=
١٤,٦٨٠
٩٨
×
=
-١٩٦
٦٠
×
٢
=
١٢٠
١٠
×
=
-١٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤,٥٩٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٤٦٣
×
١٠
=
١٤,٦٣٠
٩٨
×
=
-١٩٦
٦٠
×
٢
=
١٢٠
١٠
×
=
-١٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤,٥٤٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٠