نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intangible: نا ملموس، نامرئی
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
last: قالب کفش
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
peace and quiet: صلح و آرامش
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
inexorably: بی وقفه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
burn your boats: burn your ˈ‍bridges British Englis ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lifestyle: چرخه زندگی
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
very moment: now
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
as long as: در جملات شرطی می تواند جایگزین if ش ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a red letter day: یک روز به یاد ماندنی
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fire sprinkler system: سامانه پاششی اطفاء حریق
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fire blanket: پتوی اطفای حریق
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
at all costs: هر جور شده، هر جور ممکنه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be not too bold with your betters: پیش کسی که ز تو خیلی سر است این هم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ok now give: خوب بنال ببینم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
carry: با خود داشتن - به همراه داشتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a man of words not of deeds is like a garden full of weeds: عالم بی عمل به چه ماند به زنبور بی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
a man is known by the company he keeps: تو اول بگو با کیان زیستی، پس آن گه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a light purse makes a heavy heart: بی پولی بد دردیه.
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a little body often harbors a great soul: فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
extremophile: افراط گرا
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
old bread: نان بیات، نان مانده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
solely: صرفا ، به تنهایی، منحصرا
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rewilded: به حیات وحش برگرداندن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
are you hard of hearing: گوشت سنگینه؟ نمیشنوی؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
milk and honey: گل و بلبل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
like a knife through butter: بسیار آسان، راحت مثل آب خوردن، بدون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
foster: تقویت کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
meaningful: مهمتر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
process: تبدیل شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
keep back: پنهان کردن چیزی از کسی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ardent: متعصب
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
kindly: بی زحمت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
kindly: لطفاً
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cure: برطرف کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sign for: قرار داد همکاری بستن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sign for: to sign a document to prove that yo ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fight: بحث
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
media center: مرکز صوتی و تصویری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
out of one year’s growth: به طرز وحشتناکی ترسیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
downtown: to or in the centre or main busines ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
play dirty: dirty informal to behave in a very ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
speak at length: به طور مفصل صحبت کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
speak at length: به طور مفصل صحبت کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kings in the marketplace rarely strolled: شاهان کم التفات به حال گدا کنند
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i'll tell you as soon as i catch my breath: به محض اینکه نفسم سر جاش بیاد بهت م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
by land: زمینی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
by land: زمینی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
by mistake: اشتباها
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
by no means: ابدا ، به هیچ وجه ، به هیچ طریق ( و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
call off: لغو کردن ، کنسل کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
can i count on you: می تونم روت حساب کنم؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
school paper: روزنامه دیواری مدرسه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
school paper: روزنامه دیواری مدرسه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's never too late to mend: جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
between you me and bedpost: بین خودمان باشد / بین من و تو پایه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
go faster: گازشوبگیر - تندتر برو
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ok now give: خوب بنال ببینم
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
don't dare do that again: دیگه نبینم ازاین غلطهابکنی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
don't dare do that again: دیگه نبینم ازاین غلطهابکنی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i'll teach you: حالابهت نشون میدم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i'll teach you: حالابهت نشون میدم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exactly: عیناً
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
constantly: یسره
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bait fish: ماهی ای که به عنوان طعمه برای برای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bait fish: ماهی ای که به عنوان طعمه برای برای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be up and about again: دوباره سالم و سر پا بودن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as easy as abc: مثل آب خوردن - سهل و آسان
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bring something about: موجب بروز چیزی شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bring something about: موجب بروز چیزی شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come about: رخ دادن - روی دادن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
absence of mind: حواس پرتی - پریشان خاطری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
responsible for: باعث شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rising intonation: خیزان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
than: از
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
throwback: به عقب پرت کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
constantly: پی در پی، پیوسته
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
amount to: رسیدن به - بالغ بر ( idiom )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hatred: hatred is the opposite of love
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hatred: hatred is the opposite of love
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at all costs: هر جور شده، هر جور ممکنه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
immediate neighbor: نزدیک ترین همسایه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
immediate neighbor: نزدیک ترین همسایه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
letter complaining: شکایت نامه ، شکواییه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
reserve a table: رزرو کردن میز پذیرایی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
odd: ناهماهنگ
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
develop: develop wing بال در آوردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
carry: با خود داشتن - به همراه داشتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
morals: داستان های اخلاقی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
accidentally: بر حسب اتفاق، تصادفا، اتفاقی ، تصاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
awkwardly: ناخوشایند، زشت، ضایع، معذب، خجالت ز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
badly: به شدت ، خیلی زیاد، به طور بد، بد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
quite a while: برای یک مدت قابل توجهی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
chemistry: به معنی “حس قوی عاشقانه بین دو نفر” ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i want to see john: جیش دارم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i want to see john: جیش دارم
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i want to take a leak: جیش دارم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i want to take a leak: جیش دارم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
burn out: خاموش شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
give it a miss: امتناع کردن چیزی یا کاری را ول کرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in part: تا حدی از نظر دستوری قید هست.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
before: در مقابل He was standing before t ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
i wonder if: نمیدونم و میخوام بدونه که آیا. . .
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
then: My then friend دوست آن موقع های من
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stubbornly: با لجاجت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stubbornly: با لجاجت
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peace and quiet: صلح و آرامش
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peace and quiet: صلح و آرامش
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in culture: در محیط کشت باکتری to grow bacteri ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in culture: در محیط کشت باکتری to grow bacteri ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outlet: مجاری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
loyalty: وفاداری، صداقت، وظیفه شناسی، ثبات ق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
perpetually: پی در پی، پشت سر هم
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dirty play: حقه بازی های کثیف
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dirty play: حقه بازی های کثیف
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get along: رابطه خوبی داشتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i'm done talking: دیگه حرفی برای گفتن ندارم.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
very recently: تا همین اواخر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
very recently: تا همین اواخر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the meantime: در همین اثنا ( در این میان، در خلال ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in one sitting: یکجا، یکباره
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lifestyle: چرخه زندگی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
reflect: عمیقا فکر کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
whatever: مهم نیست، هر چی شد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
primarily: از همان ابتدا ، از همان اول
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
utterly ashamed: کاملا شرمنده بودن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
utterly ashamed: کاملا شرمنده بودن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
high: جزر = low مد = high high and low ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tether: مهار ، مهار کننده
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extremophiles: افراط گرایان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
extremophiles: افراط گرایان
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
very moment: now
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
very moment: now
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
track down: پیدا کردن، یافتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
catch up with: به پای کسی رسیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on the run: گریزان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
off form: در شرایط بد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
languish: تحلیل رفتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mesmerism: شیدایی، مسحور شدگی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inexorably: بی وقفه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
by courtesy of: به لطف
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
by courtesy of: به لطف
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subscribe to sth: موافق بودن با چیزی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flog a dead horse: زور الکی زدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
flog a dead horse: زور بیخود زدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
indulging in histrionics: ننه من غریبم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
indulging in histrionics: ننه من غریبم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
elusive: سخت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
deprive: به زانو در آوردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
one shot: تزریق یک مرحله ای ( مثلا واکسن کویی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as long as: در جملات شرطی می تواند جایگزین if ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resort: روی آوردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
communicated: ارتباط برقرار کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
last: قالب کفش
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
murder weapon: آلت قتاله
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
murder weapon: آلت قتاله
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
save: یک معنی آن ( ( بجز ) ) است. She a ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
devotion to relatives: صله رحم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
devotion to relatives: صله رحم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
biomass fuels: اصطلاح �زیست توده یا بیومس� ( Bioma ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
perilous: فوق العاده خطرناک ، خطیر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
story: داستان ، طبقه ساختمان story America ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stronghold: دژ قلعه، سنگر، پناهگاه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
beside manner: the way that a doctor talks to the ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
beside manner: the way that a doctor talks to the ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
summative test: آزمون جامع
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
summative test: آزمون جامع
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
formative test: آزمون مرحله ای
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
formative test: آزمون مرحله ای
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shabby: مندرس، کهنه، ژنده، نخ نما شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
frugally: به صرفه ، اقتصادی ، صرفه جویانه He ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
corn: [countable] a small area of hard sk ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
party animal: عشق مهمونی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
people: آباد کردن، پرجمعیت کردن، ساکن شدن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
encounter: به صورت غیر منتظره و بدون برنامه با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reduplication: کپی برداری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blameworthy: از نظر گرامری صفت هست. سزاوار سر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blameworthy: از نظر گرامری صفت هست. سزاوار سر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
one good turn deserves another: تو نیکی می کن و در دجله انداز که ای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
what do you think you are playing at: what is somebody playing at? ​used ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
what do you think you are playing at: what is somebody playing at? ​used ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
never say never: کار نشد نداره
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abroad: شایع شدن ( formal ) being talked a ...
٥ ماه پیش