میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشانه خالی کردن از٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
شانه خالی کردن٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
منکر شدن٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
اقدام کردن به کاری٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
مبادرت کردن به٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
ندیده گرفتن٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم بر قضیه ای بستنگزارش
0 | 0
نفوذ کردن٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤معنی اصطلاح - > جا [ ی خود را ] باز کردن [ میان گروهی ] موقعیت مناسب یافتن / نفوذ کردن / مستقر شدن مثال: در اولین سال تدریس در آن شهر به کلی تنها بود ... گزارش
0 | 0
اقدام کردن٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤دست به کار شدنگزارش
0 | 0
حاشا کردن٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
احوال کسی را پرسیدن٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٤احوال گرفتن ( مصدر ) استفسار از حال کسی احوال کسی را پرسیدن از چگونگی تندرستی و بیماری کسی یا وضع و کار و بار او جویا شدن .گزارش
0 | 0
انکار کردن٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
ندیده انگاشتن٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم بر قضیه ای بستنگزارش
0 | 0
پرداختن به کاری٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
نادیده گرفتن٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم بر قضیه ای بستنگزارش
0 | 0
مبادرت کردن٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
با گذشت زمان٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
احوال پرسی٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٤احوال گرفتن ( مصدر ) استفسار از حال کسی احوال کسی را پرسیدن از چگونگی تندرستی و بیماری کسی یا وضع و کار و بار او جویا شدن .گزارش
0 | 0
هم شتاب٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
مردن٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم از جهان بستن ؛ کنایه از مردن. چشم از جهان فروبستن. دم درکشیدن. برحمت ایزدی پیوستن : چو سالار جهان چشم از جهان بست بسالاری ترا باید میان بست. نظا ... گزارش
0 | 0
پرداختن به٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
اقدام کردن به٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن . . . . .گزارش
0 | 0
اقدام کردن٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
به تنهایی٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٤یک تنه. [ ی َ / ی ِ ت َ ن َ / ن ِ ] ( ق مرکب ) تنها و یکه. ( برهان ) ( آنندراج ) . منفرد. ( ناظم الاطباء ) . به تن واحد. انفراداً. به تنهایی. وحیداً. ... گزارش
0 | 0
هم سرعت٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
به تدریج٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
خردخردک٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
به مرور زمان٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
هم قدم٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
نم نمک٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
تدریجا٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
حرامزاده٢١:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بلایه زاده. [ ب َ ی َ / ی ِ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) زنازاده : سلم آواز داد سرهنگی را از سرهنگان کرمانی نامش محمدبن مثنی ، و گفت بگوی آن کشتیبان را که ... گزارش
0 | 0
زنازاده٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بلایه زاده. [ ب َ ی َ / ی ِ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) زنازاده : سلم آواز داد سرهنگی را از سرهنگان کرمانی نامش محمدبن مثنی ، و گفت بگوی آن کشتیبان را که ... گزارش
0 | 0
دانای کل٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام خرد. [ ت َ خ ِ رَ ] ( ص مرکب ) دانای کامل . پرخرد. که خردش کامل و بی نقص باشد : و هر مرد که بر این جمله باشد. . . آن مرد را فاضل و کامل و تمام خ ... گزارش
0 | 0
گمشدگی٢٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤گم گشتگیگزارش
0 | 0
اندک اندک٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
بتنهایی٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٤یک تنه. [ ی َ / ی ِ ت َ ن َ / ن ِ ] ( ق مرکب ) تنها و یکه. ( برهان ) ( آنندراج ) . منفرد. ( ناظم الاطباء ) . به تن واحد. انفراداً. به تنهایی. وحیداً. ... گزارش
0 | 0
بتدریج٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
همدو٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
همراه٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
علامه دهر٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام خرد. [ ت َ خ ِ رَ ] ( ص مرکب ) دانای کامل . پرخرد. که خردش کامل و بی نقص باشد : و هر مرد که بر این جمله باشد. . . آن مرد را فاضل و کامل و تمام خ ... گزارش
0 | 0
علامه دهر٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام دان . [ ت َ ] ( نف مرکب ) دانای کامل . تمام خرد : بود از ندمای شه جوانی در هر هنری تمام دانی . نظامی . رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود.گزارش
0 | 0
یواش یواش٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
رفته رفته٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
ارام ارام٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
ضلال٢٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤گم گشتگیگزارش
0 | 0
کم کم٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
پست٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بی بُته لهجه و گویش تهرانی بی عُرضه، بی اصلگزارش
0 | 0
همه چیزدان٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام دان . [ ت َ ] ( نف مرکب ) دانای کامل . تمام خرد : بود از ندمای شه جوانی در هر هنری تمام دانی . نظامی . رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود.گزارش
0 | 0
همه چیزدان٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام خرد. [ ت َ خ ِ رَ ] ( ص مرکب ) دانای کامل . پرخرد. که خردش کامل و بی نقص باشد : و هر مرد که بر این جمله باشد. . . آن مرد را فاضل و کامل و تمام خ ... گزارش
0 | 0
بی جربزه٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بی بُته لهجه و گویش تهرانی بدون جربزه ، بیعرضهگزارش
0 | 0