میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتجاوز کردن١٤:٥٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٤ورا رفتنگزارش
0 | 0
تجاوز١٤:٥٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٤ورا رفتنگزارش
0 | 0
گریختن١٤:٥١ - ١٤٠١/٠٣/٠٤هزیمت رفتن . [ هََ م َ رَ ت َ ] ( مص مرکب ) گریزان شدن . گریختن : ایشان هزیمت رفتند. ( فارسنامه ٔ ابن بلخی ) .گزارش
0 | 0
عالی مقام١٣:١٢ - ١٤٠١/٠٣/٠٤عالی مکان . [ م َ ] ( ص مرکب ) آنکه منزلت و مقام رفیع دارد. آنکه مکان شریف دارد. عالیقدر. عالیجاه : بگشا ز بال همت عالی مکان گره تا کی شوی چو بیضه در ... گزارش
0 | 0
والامقام١٣:١٢ - ١٤٠١/٠٣/٠٤عالی مکان . [ م َ ] ( ص مرکب ) آنکه منزلت و مقام رفیع دارد. آنکه مکان شریف دارد. عالیقدر. عالیجاه : بگشا ز بال همت عالی مکان گره تا کی شوی چو بیضه در ... گزارش
0 | 0
عالی جناب١٣:١٢ - ١٤٠١/٠٣/٠٤عالی مکان . [ م َ ] ( ص مرکب ) آنکه منزلت و مقام رفیع دارد. آنکه مکان شریف دارد. عالیقدر. عالیجاه : بگشا ز بال همت عالی مکان گره تا کی شوی چو بیضه در ... گزارش
0 | 0
عالی قدر١٣:١١ - ١٤٠١/٠٣/٠٤عالی مکان . [ م َ ] ( ص مرکب ) آنکه منزلت و مقام رفیع دارد. آنکه مکان شریف دارد. عالیقدر. عالیجاه : بگشا ز بال همت عالی مکان گره تا کی شوی چو بیضه در ... گزارش
0 | 0
حضرت محمد١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/٠٤همای بیضه ٔ دین . [ هَُ ی ِ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ی ِ ] ( اِخ ) کنایه از سرورکائنات محمد مصطفی صلوات اﷲعلیه وآله است . ( برهان ) .گزارش
0 | 0
حضرت محمد صلی الله علیه و اله١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/٠٤همای بیضه ٔ دین . [ هَُ ی ِ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ی ِ ] ( اِخ ) کنایه از سرورکائنات محمد مصطفی صلوات اﷲعلیه وآله است . ( برهان ) .گزارش
0 | 0
محمد١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/٠٤همای بیضه ٔ دین . [ هَُ ی ِ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ی ِ ] ( اِخ ) کنایه از سرورکائنات محمد مصطفی صلوات اﷲعلیه وآله است . ( برهان ) .گزارش
0 | 0
رسوا کردن١٢:٤٣ - ١٤٠١/٠٣/٠٤بیضه در کلاه شکستن:رسوا کردن، عیب کسی را فاش کردن، حیله ای را آشکار کردن حافظ می گوید: بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کردگزارش
0 | 0
زیرا٠١:٤٨ - ١٤٠١/٠٣/٠٢( از آنکه ) از آنکه. [ اَ ک ِ ] ( حرف ربط مرکب ) زیرا که. بجهت آنکه. بعلت آنکه : و این بیابان را بیابان کرکسکوه خوانند از آنکه یکی کوهی است خرد اندر ... گزارش
2 | 0
چون٠١:٤٨ - ١٤٠١/٠٣/٠٢( از آنکه ) از آنکه. [ اَ ک ِ ] ( حرف ربط مرکب ) زیرا که. بجهت آنکه. بعلت آنکه : و این بیابان را بیابان کرکسکوه خوانند از آنکه یکی کوهی است خرد اندر ... گزارش
5 | 0
بعید و قریب٢٣:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/٠١afar or nighگزارش
0 | 0
دور و نزدیک٢٣:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/٠١afar or nighگزارش
0 | 0
مرثیه٢٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٣/٠١death - lamentگزارش
5 | 0
illimited٢٣:١٧ - ١٤٠١/٠٣/٠١illimited=free from limitation or restraint : UNBOUNDEDگزارش
5 | 0
requiem٢٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٣/٠١death - lamentگزارش
2 | 0
نخاله های جامعه٢٢:٤٧ - ١٤٠١/٠٣/٠١the dregs of societyگزارش
2 | 0
glassy smooth٠١:٤٧ - ١٤٠١/٠٣/٠١( as ) smooth as glassگزارش
2 | 0
ارزش نداشتن٢٣:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/٣٠به لعنت خدا نیرزیدن ؛ به هیچ نیرزیدن.گزارش
5 | 0
زراندوز٢٢:١٠ - ١٤٠١/٠٢/٢٧gold - heaperگزارش
5 | 0
گنجور٢٢:١٠ - ١٤٠١/٠٢/٢٧gold - heaperگزارش
2 | 0
زراندوخته٢٢:١١ - ١٤٠١/٠٢/٢٧gold - heaperگزارش
2 | 0
ثروت اندوز٢٢:١٠ - ١٤٠١/٠٢/٢٧gold - heaperگزارش
0 | 0
پرجرئت٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٦تمام زهره:کامل جرأت. ( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۳۶۶ ) .گزارش
2 | 0
خایه دار٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٦تمام زهره:کامل جرأت. ( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۳۶۶ ) .گزارش
5 | 0
پر جرات٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٦تمام زهره:کامل جرأت. ( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۳۶۶ ) .گزارش
7 | 0
پر جرائ ت٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٦تمام زهره:کامل جرأت. ( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۳۶۶ ) .گزارش
5 | 0
جسور٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٦تمام زهره:کامل جرأت. ( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۳۶۶ ) .گزارش
2 | 0
تمام روز٠٣:٢٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٦all dayگزارش
2 | 0
سالمندان٠٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٦the agedگزارش
2 | 0
old people٠٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٦the agedگزارش
2 | 0
in where٠٢:٥٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٦whereinگزارش
2 | 0
in which٠٢:٥٣ - ١٤٠١/٠٢/٢٦whereinگزارش
2 | 0
پیران٠٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٦the agedگزارش
2 | 0
سالخوردگان٠٢:٤٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٦the agedگزارش
2 | 0
شب گرفته٢٣:٤٢ - ١٤٠١/٠٢/٢٥darklingگزارش
2 | 0
darkling٢٣:٤٢ - ١٤٠١/٠٢/٢٥شب گرفتهگزارش
5 | 0
زونا٢٣:٣٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٥shinglesگزارش
2 | 0
long ago٢٣:١٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٥lang syneگزارش
0 | 0
return٢٣:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٥at one's returnگزارش
2 | 0
moon blanched٢٢:٥٧ - ١٤٠١/٠٢/٢٥moon - blanched: whitened by the light of the moonگزارش
0 | 0
کورسوی امید٢٢:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٢٥a glimmer of hopeگزارش
0 | 0
در خور توجه و بسیار چشمگیر٢٠:٣٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٤noteworthyگزارش
12 | 0
چشمگیر٢٠:٣٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٤noteworthyگزارش
5 | 0
درخور توجه٢٠:٣٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٤noteworthyگزارش
7 | 0
با توجه به١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٢/٢٤In keeping withگزارش
5 | 0
poetry١٨:٠٣ - ١٤٠١/٠٢/٢٤Poesyگزارش
5 | 0
پیرو١٧:٥٨ - ١٤٠١/٠٢/٢٤In keeping withگزارش
7 | 0