برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس(واتساپ و تلگرام):09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خدمت

پنجاه پسر اسیر کرده به شهر کرمان خدمت سلطان فرستاد.
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

2 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

3 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

4 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

5 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

6 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

7 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

8 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

9 جمعی

جمعی از سربازان به گیلان رفتند
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

10 کسی را به حکومت/....... جایی فرستادن ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

11 بی ظهیر. [ ظَ ] (ص مرکب ) بی یار و یاور. بی پشتیبان : سلطان عزم غزنه کرد و هیبت رایت او دوردست افتاد. امیر ابوالفوارس بی ظهیر و مجیر بماند. (ترجمه ٔ ... ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

12 بی ظهیر. [ ظَ ] (ص مرکب ) بی یار و یاور. بی پشتیبان : سلطان عزم غزنه کرد و هیبت رایت او دوردست افتاد. امیر ابوالفوارس بی ظهیر و مجیر بماند. (ترجمه ٔ ... ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

13 بی ظهیر. [ ظَ ] (ص مرکب ) بی یار و یاور. بی پشتیبان : سلطان عزم غزنه کرد و هیبت رایت او دوردست افتاد. امیر ابوالفوارس بی ظهیر و مجیر بماند. (ترجمه ٔ ... ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

14 زیر و بم ( کار ) ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

15 زیر و بم کار ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

16 زیر و بم ( کار ) ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

17 ریز و بم (‌ خصوصیات ظریف ) ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

18 ریز و بم ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

19 جزئیات، خصوصیات ریز، فوت و فن. ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

20 گرمگاهان ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

21 گرمگاهان ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

22 گرمگاهان ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

23 گرمگاهان ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

24 ظهیر ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

25 ظهیرالدولة ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

26 خلدالله ملکه=خداوند ملک او را جاویدان گرداناد ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

27 خلد الله
( جمله فعلی دعایی ) خدا جاوید گرداناد. یا خلد الله سلطانه . خدا پادشاهی او را جاوید گرداناد . یا خلد الله سلطانه و نصرانصاره و اعوانه. خد ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

28 خلد الله
( جمله فعلی دعایی ) خدا جاوید گرداناد. یا خلد الله سلطانه . خدا پادشاهی او را جاوید گرداناد . یا خلد الله سلطانه و نصرانصاره و اعوانه. خد ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

29 خلد الله
( جمله فعلی دعایی ) خدا جاوید گرداناد. یا خلد الله سلطانه . خدا پادشاهی او را جاوید گرداناد . یا خلد الله سلطانه و نصرانصاره و اعوانه. خد ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

30 خلد الله
( جمله فعلی دعایی ) خدا جاوید گرداناد. یا خلد الله سلطانه . خدا پادشاهی او را جاوید گرداناد . یا خلد الله سلطانه و نصرانصاره و اعوانه. خد ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

31 خلدالله سلطانه
خداوند سلطنت او را جاویدان بدارد
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

32 بهشت آیین. [ ب ِ هَِ ] (ص مرکب ) مانند بهشت. بهشت آسا. (ناظم الاطباء) :
بهشت آئین سرایی را بپرداخت
ز هر گونه در او تمثالها ساخت.
رودکی.
د ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

33 مینوی ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

34 مینوی ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

35 بهشت آیین. [ ب ِ هَِ ] (ص مرکب ) مانند بهشت. بهشت آسا. (ناظم الاطباء) :
بهشت آئین سرایی را بپرداخت
ز هر گونه در او تمثالها ساخت.
رودکی.
د ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

36 بهشت آیین. [ ب ِ هَِ ] (ص مرکب ) مانند بهشت. بهشت آسا. (ناظم الاطباء) :
بهشت آئین سرایی را بپرداخت
ز هر گونه در او تمثالها ساخت.
رودکی.
د ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

37 بهشت آیین. [ ب ِ هَِ ] (ص مرکب ) مانند بهشت. بهشت آسا. (ناظم الاطباء) :
بهشت آئین سرایی را بپرداخت
ز هر گونه در او تمثالها ساخت.
رودکی.
د ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

38 خلد پیکر ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

39 عروسان خلد

کنایه از حوریان بهشتی
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

40 حوراء ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

41 عروس خلد

کنایه از حوری بهشتی
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

42 عروسان خلد

کنایه از حوری های بهشتی
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

43 عروس خلد

کنایه از حور بهشتی
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

44 عروسان خلد

کنایه از حوران بهشتی
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

45 خلد آشیان ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

46 جنت مکان ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

47 خاقان نژاد. [ ن ِ ] (ص مرکب ) از دوده ٔ خاقان. از نسل خاقان. از طایفه ٔ خاقان. منسوب بخاقان :
که خاقان نژاد است و بدگوهر است
ببالا و دیدار چون ...
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

48 به ذکر مثالی پرداختن ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

49 به ذکر مثالی پرداختن ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

50 صاحب مظالم. [ ح ِ ب ِ م َ ل ِ ] (ص مرکب، اِ مرکب ) رئیس دیوانخانه. رئیس دیوان مظالم : آخر او را صاحب مظالم کردند، هر روز مظالم سپاه بودی و به صدرمظال ... ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|