برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی یگانه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مغرور(uniqe) ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 اصرار داشتن به چیزی (کوتاه نیامدن)
Im puting my foot down
روی( حرفم یا عملم) اصرار دارم.
١٤٠٠/٠٤/٠١
|

3 بعضی مواقع معنی ولگرد هم میدهدas a doer or subject ١٤٠٠/٠٤/٠١
|