پرسش خود را بپرسید

به جایin my opinion چی میشه استفاده کرد ؟

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١,١١٦

سلام به جای اصطلاح in my opinion چی میشه استفاده کرد ؟

In my book ,

-
٨ ماه پیش

١٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

In my view 

In my book

In my   exprience

In my judgement 

From my standpoint 

If you ask me

According to my way of thinking 

From where i stand

و...

٢٢٥,٣٦٠
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٨ ماه پیش

I think. I guess. It seems to me

٣١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٨
تاریخ
٤ هفته پیش
In My Opinion: Formal Alternatives  (جایگزین های رسمی):1. It could be argued that

This phrase requires that you support your opinion with evidence or reasoning.

(این عبارت مستلزم آن است که نظر خود را با شواهد یا استدلال تأیید کنید.)


2. One could postulate

As a verb, postulate means “to claim as true.” This alternative is extremely formal.

(به عنوان یک فعل، postulate به معنای "ادعا صادق کردن" است. این جایگزین بسیار رسمی است.)

3. According to

Similarly, use according to when you have arguments that can back up your opinion.

(به طور مشابه، زمانی که استدلال هایی دارید که می تواند نظر شما را تأیید کند، از « According to» استفاده کنید.)

4. It would seem that

Like the others, this phrase also works best if you have arguments or evidence that can uphold your opinion.

(مانند بقیه، این عبارت نیز اگر استدلال یا شواهدی داشته باشید که بتواند نظر شما را تأیید کند، به کار می رود.)

5. From my personal standpoint

Sometimes supporting your opinion in formal writing requires your personal perspective, and in that case, using first-person pronouns is necessary.

(گاهی حمایت از نظر شما در نگارش رسمی نیاز به دیدگاه شخصی شما دارد و در این صورت استفاده از ضمایر اول شخص ضروری است.)

In My Opinion: Informal Alternatives(جایگزین های غیر رسمی)6. From my point of view

Use this alternative when you want to convey your personal standpoint on something.

(زمانی که می خواهید دیدگاه شخصی خود را در مورد چیزی بیان کنید از این جایگزین استفاده کنید.)

7. The way I see it

This phrase is another way of saying from my point of view.

(این عبارت روش دیگری برای گفتن از «In my opinion» است.)

8. From my perspective

Perspective is a noun that is synonymous to point of view.

(«perspective» اسمی است که مترادف با دیدگاه است.)

9. To my mind

Unlike the formal options listed at the beginning of this post, use this phrase when you want to express something that is just a personal thought and can’t necessarily be supported with evidence.

(برخلاف گزینه‌های رسمی فهرست‌شده در ابتدای این پست، زمانی که می‌خواهید چیزی را بیان کنید که فقط یک فکر شخصی است و لزوماً نمی‌توان آن را با شواهدی پشتیبانی کرد، از این عبارت استفاده کنید.)

10. I think

I think is commonly used in place of in my opinion. Be cautious when using this one though, especially in work emails, as it can come off as unconfident.

("I think" معمولا به جای "In my opinion" استفاده می شود. با این حال، هنگام استفاده از این یکی، به خصوص در ایمیل های کاری، احتیاط کنید، زیرا ممکن است نامطمئن به نظر برسد.)

11. I believe

I believe sometimes connotes a more heartfelt argument, whereas I think sometimes leans toward being more logical.

(«I believe» گاهی دلالت بر استدلالی صمیمانه‌تر دارد، در حالی که «I think» گاهی به سمت منطقی‌تر بودن متمایل می‌شود.)

منبع: Eleven Other Ways To Say In My Opinion: Formal and Informal (languagetool.org)

٣٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

عبارت زیر

To my prospect

تاریخ
١ ماه پیش

به عقیده من

معنی میده

٣٠,٥٧٣
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

Inmy opinio =in my book  

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

In my mind 

In my view 

I think

Laila Mardashty

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

From my point of view

٢,٧٤١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

According to my way of thinking 

As I understand it

From my standpoint 

In my estimation 

٦٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

. In my idea . In my view . In my exprience . From my standpoint . . . . . . And etc

٣٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

    Personally 

٣٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٧
تاریخ
٨ ماه پیش

in my pesrpective  هم میشه

تاریخ
٨ ماه پیش

In my view also means in my opinion 

٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٨ ماه پیش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌I fin‌‌‌‌‌‌‌‌d it 

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

In my estimation 

١,٨٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

I think

بیشتر از این برای جایگزین استفاده میشه

٢,٥٩٧
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٤
تاریخ
٨ ماه پیش

My idea of 
Point of 

٣,٤٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٨ ماه پیش

point of view

٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

✪ روشهای گوناگون اظهارنظر

❂ In my opinion

به نظر من

❂ As far as I’m concerned

تا جایی که اطلاع دارم

❂ It is my belief

باور دارم که

❂ From my point of view

از نقطه نظر من

❂ If you ask me

اگه از من بپرسی

❂ As far as I can tell

تا جایی که میدونم

❂ I assume that

گمان میکنم که

❂ I feel that

حس میکنم که

❂ If you wonder my opinion

اگر نظر من را بخواهی

❂ As I understand it

طوری که متوجه شدم

❂ In my point of view

از نظر من

❂ I think

من فکر میکنم

❂ I believe

به اعتقاد من

❂ It seems that

به نظر میرسد

❂ It seems to me that

به نظر من اینطور میرسد که

٥٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
١٠
تاریخ
٨ ماه پیش

سلام . مرجان خانم بسیار عالی و کامل توضیح دادید .

پاسخ شما