پرسش خود را بپرسید

آشنایی با مفاهیم فلسفی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٣٩

کدام گزینه معادل مفهوم فلسفی هستی مطلق است؟

٠ %

absolute beauty

٩٣ %

absolute being

١٥ پاسخ
٠ %

absolute good

٦ %

absolute oneness

١ پاسخ
٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨

١٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٦٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٦٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
هستی مطلق (Absolute Being)

هستی مطلق مفهومی فلسفی و مذهبی است که به موجودی اشاره باویژگی‌های زیر اشاره دارد:

  • وجود مطلق: هستی مطلق به طور مستقل از هر علت یا شرط خارجی وجود دارد. این موجود خود-ایجاد و خودکفا است.
  • ضرورت: هستی مطلق  به تنهایی و تاکیدا وجود داشته و وجود آن به هیچ چیز دیگری بستگی ندارد.
  • کمال: هستی مطلق  از همه جهات کامل است، از جمله قدرت، دانش، نیکوکاری و زیبایی.
  • یگانگی: تنها یک هستی مطلق می‌تواند وجود داشته باشد. اگر موجودات مطلق متعددی وجود داشتند، کمال یکدیگر را محدود می‌کردند.

مفهوم هستی مطلق در سنت‌های فلسفی و مذهبی مختلف به شکل زیر بوده است:

  • خداباوری: در ادیان توحیدی مانند مسیحیت، اسلام و یهودیت، هستی مطلق به عنوان خدا شناخته می‌شود. خدا آفریننده و نگهدارنده جهان هستی تلقی می‌شود و تمام صفات هستی مطلق را دارا است.
  • فلسفه مابعدالطبیعه: در مابعدالطبیعه، مفهوم هستی مطلق اغلب در رابطه با ماهیت واقعیت و وجود علت نخستین مورد بحث قرار می‌گیرد. فیلسوفان در مورد اینکه آیا وجود هستی مطلق برای توضیح وجود جهان و تجربیات ما ضروری است یا خیر، بحث کرده‌اند.
  • جهان‌شناسی: در جهان‌شناسی، مفهوم  هستی مطلق گاه در زمینه پیدایش و سرنوشت نهایی جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی نظریه‌های کیهان‌شناسی وجود علت نخستین یا علت بی‌علتی را فرض می‌کنند که جهان را آغاز کرده است.
١,٨٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

"زیبایی مطلق" ( absolute beauty ) به زیبایی شناسی اشاره دارد که فراتر از سلایق فردی و فرهنگی است، "خیر مطلق" ( absolute good ) به ایده ای از خوبی اشاره دارد که فراتر از هرگونه شرایط و موقعیت است، و "وحدت مطلق" ( absolute oneness ) به ایده ای از یگانگی و همبستگی کلی اشاره دارد که فراتر از تفاوت ها و تقسیم بندی ها است.

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٨٢٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما