تینا

تینا تینا هستم.
مترجم و مدرس زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهelicit١٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠١جویا شدنگزارش
5 | 0
push forward١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨پیشبردنگزارش
23 | 0
as evidenced١٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨با توجه بهگزارش
7 | 0
discount١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨بی بهره ماندن گزارش
0 | 1
frozen in time٠٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٥از مد افتاده کسی یا چیزی که سالهاست تغیر و توسعه ای نداشتهگزارش
5 | 0
reformulation٠٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/١١تدوین مجددگزارش
7 | 0
internalization٠٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/١١درونی سازیگزارش
9 | 1
size٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٠جثهگزارش
14 | 0
significant other١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦فرد مهمگزارش
2 | 1
pacing٠٨:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣شیوه روندگزارش
14 | 0
problem١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠چالشگزارش
18 | 1
fragmented١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠پراکندهگزارش
23 | 0
rage٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣زبانه کشیدن آتشگزارش
14 | 1
ongoing١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣فزایندهگزارش
14 | 1
helpful١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣کارامدگزارش
21 | 0
compliance١١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣همراهیگزارش
5 | 0
proceed١٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢عمل کردن، اقدام کردنگزارش
14 | 0
have one's own way١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٨خودرأی بودن خودسر بودنگزارش
5 | 1
whatever١٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/١٥علی رغم هرچهگزارش
9 | 0
posttraumatic١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٢پس از ضربه پساضربهگزارش
5 | 0
well into something٠٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢پیشروی زیاد در چیزی بیش از نیمی از مسیر را گذراندنگزارش
5 | 0
withdraw١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/١١انزوا اختیار کردن منزوی شدنگزارش
12 | 1
unconditioned positive regard١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧( روانشناسی ) توجه مثبت نامشروطگزارش
2 | 0
sequentially١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢به ترتیبگزارش
5 | 0
self confirming٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨خود تأییدیگزارش
5 | 0
unlearning١٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦یادگیری زدایی یادزدایی ( در روانشناسی )گزارش
7 | 0
pacing goals٢٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢پیشبرد اهدافگزارش
7 | 0
pace٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢پیش بردن pacing goal پیشبرد اهدافگزارش
21 | 0
strength١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٩تحکیمگزارش
5 | 1
bolster٠٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٩تکیه گاه، پشتوانه، تقویت گرگزارش
7 | 0
accomplish٠٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٩از پس کاری برآمدن، از عهدۀ کاری برآمدنگزارش
9 | 1
maximal٠٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/١٩حداکثریگزارش
9 | 0
put something into perspective١٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧ارزیابی دقیق چیزیگزارش
7 | 1
combined٠٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧روی همگزارش
21 | 0
among١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩به واسطۀگزارش
5 | 0
elaborate٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩گسترش یافتنگزارش
5 | 1
representing١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨نمونهگزارش
2 | 1
neglectful٠٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨بی توجه، سهل انگارگزارش
7 | 1
healthy٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦مساعدگزارش
16 | 1