برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تینا

تینا هستم.
مترجم و مدرس زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (روانشناسی) توجه مثبت نامشروط ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

2 به ترتیب ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 خود تأییدی ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 یادگیری زدایی
یادزدایی
(در روانشناسی)
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

5 پیشبرد اهداف ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

6 پیش بردن
pacing goal پیشبرد اهداف
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

7 تحکیم ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

8 تکیه گاه، پشتوانه، تقویت گر ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

9 از پس کاری برآمدن، از عهدۀ کاری برآمدن ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

10 حداکثری ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

11 ارزیابی دقیق چیزی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

12 روی هم ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

13 به واسطۀ ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

14 گسترش یافتن ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

15 نمونه ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

16 بی توجه، سهل انگار ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

17 مساعد ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|