برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تینا

تینا هستم.
مترجم و مدرس زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جویا شدن ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

2 پیشبردن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

3 با توجه به ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

4 بی بهره ماندن
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

5 از مد افتاده
کسی یا چیزی که سالهاست تغیر و توسعه ای نداشته
١٣٩٩/٠٨/١٥
|

6 تدوین مجدد ١٣٩٩/٠٨/١١
|

7 درونی سازی ١٣٩٩/٠٨/١١
|

8 جثه ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

9 فرد مهم ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

10 شیوه
روند
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

11 چالش ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

12 پراکنده ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

13 زبانه کشیدن آتش ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

14 فزاینده ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

15 کارامد ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

16 همراهی ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

17 عمل کردن، اقدام کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

18 خودرأی بودن
خودسر بودن
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

19 علی رغم هرچه ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

20 پس از ضربه
پساضربه
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

21 پیشروی زیاد در چیزی
بیش از نیمی از مسیر را گذراندن
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

22 انزوا اختیار کردن
منزوی شدن
١٣٩٩/٠٧/١١
|

23 (روانشناسی) توجه مثبت نامشروط ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

24 به ترتیب ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

25 خود تأییدی ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

26 یادگیری زدایی
یادزدایی
(در روانشناسی)
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

27 پیشبرد اهداف ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

28 پیش بردن
pacing goal پیشبرد اهداف
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

29 تحکیم ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

30 تکیه گاه، پشتوانه، تقویت گر ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

31 از پس کاری برآمدن، از عهدۀ کاری برآمدن ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

32 حداکثری ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

33 ارزیابی دقیق چیزی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

34 روی هم ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

35 به واسطۀ ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

36 گسترش یافتن ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

37 نمونه ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

38 بی توجه، سهل انگار ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

39 مساعد ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|