امین جوادی ازاد

امین جوادی ازاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlike a house on fire١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢زود رفیق شدن / زود جوش خوردنگزارش
0 | 0
an awful lot١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٥صد من ( بیش از حد )گزارش
0 | 0
in contrast to١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥in comparison ( with ) )گزارش
0 | 0
on a regular basis١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٥It’s not something I do on a regular basis. I guess at most I go twice a year. قاعدتا / بر اساس یک اصول و برنامه خاصی / برنامه ریزی شدهگزارش
0 | 0
further afield١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٥= further awayگزارش
0 | 0
more like it٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٧این یکی ( از بین این دو تا ) بهترهگزارش
0 | 0
more like it٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٧“That’s more like it. ” This is a phrase you can use in response to two situations, when the first situation wasn’t good, and the second situation ... گزارش
0 | 0
up for٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٧“I’m not up for” means “I don’t want to” or “I don’t have enough energy to do this.گزارش
2 | 0
row١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٧the mother is rowing to move the canoe forwardگزارش
0 | 0
waterspout١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٧ابخوری / لوله ای که از ان اب می اید A water spout is a pipe that gives waterگزارش
0 | 0
picnic table١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٧A picnic table is a rectangular table made of wood, which has two long benches on each side instead of chairs نیمکتی که در پارک ها قرار میدن برای نش ... گزارش
0 | 0
cabin١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٧Cabins are small, simple houses, usually built with natural materials, and located in rural areas such as in forests or on the beach. There are no ... گزارش
0 | 0
recreational vehicle١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٧it is a vehicle with a small apartment inside including beds, a kitchen, and a bathroomگزارش
2 | 0
کفپوش١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠١plastic floor matگزارش
0 | 0
busy signal٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧بوق ازاد وقتی کسی پشت خطه وداره با یکی دیگه زنگ میزنهگزارش
0 | 0
call back٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧( بعد از یک بار پاسخ ندادن ) دوباره زنگ زدنگزارش
0 | 0
break in٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦break in new منظور از break in : وقتی in به تنهایی میاد یعنی ورود یا داخل شدن اما وقتی break قبل از in میاد یعنی وارد بشی ولی با شکستن و زور که این و ... گزارش
2 | 0
break open٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦یعنی به زور باز کردن مثلا یک بسته چیپس رو پاره میکنید تا باز بشه یا اتش نشانی در خونه رو با مشت و لگد و ابزار خاص خودش به زور باز میکنه پس در واقع ... گزارش
9 | 0
humble٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦In my humble opinion به عقیده این بنده حقیر ( کنایه ار فروتنی و شکسته نفسی و تواضع )گزارش
9 | 0
rotten٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦شانس گوه ادم گوه بوی گوه ( خرابی ) مزه ی گوه ( خرابی فاسد )گزارش
5 | 0
moving٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥It was moving پر از احساس بود ( چه مثبت چه غمناک )گزارش
0 | 0
it was moving٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥پر از احساس بود ( چه مثبت چه منفی )گزارش
0 | 0
break out٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥شعله ور شدن اتش / اتش گرفتن / Does everyone know what to do if a fire breaks out? شروع ناگهانی یک اتفاق ناگوار if something unpleasant such as a fir ... گزارش
2 | 0
party favor١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥هدایای کوچک به رسم یادبود برای مهمانان a small present given to guests at a party: He handed out the party favours as we were leaving.گزارش
2 | 1
figuratively٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥از نظر مفهومی و یا از نظر غیر فیزیکی برای مثال : به دو جمله زیر و تفاوت ان دقت کنید: اگر غیر فیزیکی یا مفهومی نباشد: Your bones are strong, but they ... گزارش
2 | 0
its about time٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥2 معنی میدهد : دیگه وقتشه . . . زودتر از اینها باید . . . .گزارش
2 | 0
phrasal verbs٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥افعالی که از دو بخش معنی دار تشکیل شده اند ولی وقتی هر دو بخش در قالب یک فعل می ایند معنی ان عوض میشوند ولی گاهی اوقات تاکید میکنم فقط گاهی اوقات اضا ... گزارش
7 | 0
duh١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤نه بابا !گزارش
5 | 0
hit the hay١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠١hit the hay= hit the sackگزارش
0 | 0
hit the hay١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠١کپه ی مرگ گذاشتنگزارش
0 | 0
have٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠١You could have it in my house. میتونی توی خونه ما بگیری ( بگیری : جشن رو برگزار کنی )گزارش
2 | 1
trying٠٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠١trying situation موقعیت خیلی سختگزارش
2 | 0
off days٠٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠١روزای سختگزارش
0 | 0
i suppose so٠٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٣١گمان میکنم ( اینطور باشد )گزارش
7 | 0
cut off٠٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٣١پریدن توی حرف کسیگزارش
2 | 1
i am afraid٠٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١معنی : شرمنده مثلا: شرمنده باید برم شرمنده نمیتونم بییامگزارش
2 | 0
should have٠٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٣١“. I should have left my house earlier” “باید زودتر از خانه بیرون می‎آمدم. ” ( ولی اانجام ندادم )گزارش
2 | 0
do not mention it٠٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١نفرماییدگزارش
0 | 0
what have you been up to٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١What have you been up to lately? چه خبرا این روزا How have you been? چطوری How’s it going? اوضاع چطوره ( روزگار چطور پیش میره )گزارش
0 | 1
what have you been up to٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١1. How are you? 2. How’s it going? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. Wh ... گزارش
2 | 1
what is new٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٣١1. How are you? 2. How’s it going? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. Wh ... گزارش
2 | 0
how is it going٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١1. How are you? 2. How’s it going? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. Wh ... گزارش
5 | 1
how have you been doing٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١1. How are you? 2. How’s it going? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. Wh ... گزارش
7 | 1
lash out at١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩پریدن به کسی lash out atگزارش
0 | 0
lash out at others١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩پریدن به کسیگزارش
0 | 0
ego boost٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣افزایش اعتماد بنفس یا عزت نفسگزارش
0 | 0
ego boost٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣something such as praise, success, etc, that makes one feel better about oneself or raises one's moraleگزارش
0 | 0
grate on٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣grate on sb/sth: اذیت شدن If someone's voice or behaviour grates on you, it annoys you: Her voice really grates on me. something is very annoying ... گزارش
2 | 0
rub in١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣مدام اشتباه کسی رو به یادش اوردنگزارش
0 | 0
anyway١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣by the way : راستی. . . . . ( یادمون افتاده به بحثی که مرتبط هس با موضوع مخاطب ) anyway:: بگذریم. . . . ( مشخصه ا ز معنی که میخواد بحث رو عوض کنه و ... گزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهperfunctory٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨
• They only made a perfunctory effort.
انها بی علاقه ( سطحی ) تلاش کردند
0 | 0