برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ヴァヒド

ヴァヒド

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Look after میشه مراقبت کردن اشتباه نکنید ١٣٩٩/١٢/١٧
|

2 سیر شده
زده شده
بی حال و بی حوصله شده یا آزرده شده با چیزی و میخواد که زودمتوقف بشه
١٣٩٩/١٢/١٧
|

3 فشار آوردن یا قرار دادن به شیوه ای خشن یا با بی احتیاطی یا عجولانه
تحت فشار قرار دادن
قرار دادن کسی به زور در یک موقعیت یا عمل ناخواسته
م ...
١٣٩٩/١٢/١٧
|

4 سیر شده ١٣٩٩/١٢/١٧
|

5 چیزهایی که می خوای بهشون برسی یا به دستش بیاری ١٣٩٩/١٢/١٧
|

6 دستاورد ١٣٩٩/١٢/١٧
|

7 یه مثال برا بهتر درک کردن معنی اصطلاح
he's got his own flat but this mum still cooks for him
he's got the best of both worlds
١٣٩٩/١٢/١٦
|

8 استراحت کردن و خوش گذراندن
relax and enjoy yourself
١٣٩٩/١٢/١٦
|

9 remain sensible and realistic about life ١٣٩٩/١٢/١٦
|

10 قبول کردن یا موافقت کردن از روی اکراه و بی میلی با درست بودن چیزی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

11 as a last resort ١٣٩٩/١٢/١٦
|

12 اگر ممکنه
اگه امکانش است
(برای درخواست مودبانه از کسی به کار مییره)
مترادف by any chance

١٣٩٩/١٢/١٦
|

13 نفهمیدن یا ندانستن دلیل چیزی (گاهی همراه با کمی دلخوری) ١٣٩٩/١٢/١٦
|

14 وقت صرف کردن در تصور چیزهایی و بی خبر بودن از چیزهای اطراف خود ١٣٩٩/١٢/١٦
|

15 وقت صرف کردن در تصور چیزهایی و بی خبر بودن از چیزهای اطراف خود ١٣٩٩/١٢/١٦
|

16 چیزی درست است اگر عوامل دیگری آن را تغییر ندهد ١٣٩٩/١٢/١٦
|

17 ژنراتور بادی
توربین بادی
١٣٩٩/١٢/١٥
|

18 زمانی استفاده میشه که از چیزی خبر نداریم وقتی از ما سوال پرسیده میشود(اصطلاح)

زمانی استفاده می شود که در مورد چیزی هیچ اطلاعی نداشتن

I ...
١٣٩٩/١٢/١٥
|

19 بهترین پیشنهاد
بهترین کاری که می تونی بکنی
بهترین گزینه
١٣٩٩/١٢/١٥
|

20 شوخی میکنی ؟؟؟
you're kidding
١٣٩٩/١٢/١٥
|

21 ناگهان فراموش کردن چیزی مثلا در هنگام صحبت کردن با کسی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

22 زمانی استفاده میشه که چندین اتفاق بعد در یک روز برات میوفته ١٣٩٩/١٢/١٥
|

23 زمانی استفاده میشه که از چیزی خبر نداریم وقتی از ما سوال پرسیده میشود(اصطلاح)

زمانی استفاده می شود که در مورد چیزی هیچ اطلاعی نداشتن
١٣٩٩/١٢/١٥
|

24 در نظر گرفتن کسی یا چیزی برای هدف خاصی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

25 در نظر گرفتن کسی برای هدف خاصی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

26 در نظر گرفتن چیزی برای هدف خاصی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

27 فورا فراموش کردن چیزی
یه گوشش در و اون یکی دروازه
اصلا توجه نکردن به چیزی(اصطلاح)
١٣٩٩/١٢/١٥
|

28 زمانی استفاده میشه که از چیزی خبر نداریم وقتی از ما سوال پرسیده میشود(اصطلاح)

زمانی استفاده می شود که در مورد چیزی هیچ اطلاعی نداشتن
١٣٩٩/١٢/١٥
|

29 بی مصرف
بیهوده
بی فایده
پوچ
بی اثر
بی کیفیت و نا مطلوب
١٣٩٩/١٢/١٥
|

30 بی مصرف
بیهوده
بی فایده
پوچ
بی اثر
بی کیفیت و نا مطلوب
١٣٩٩/١٢/١٥
|

31 بی مصرف
بیهوده
بی فایده
پوچ
بی اثر
بی کیفیت و نا مطلوب
شخصیت یا جایگاه اخلاقی ضعیف
١٣٩٩/١٢/١٥
|

32 به دست آوردن
حاصل کردن
can i get this in medium size
١٣٩٩/١٢/١٥
|

33 become available for use or begin to produce
برای استفاده در دسترس قرار بگیرند یا شروع به تولید کنند

در دسترس بودن
موجود بودن

...
١٣٩٩/١٢/١٥
|

34 مد روز ١٣٩٩/١٢/١٤
|

35 شکست سنگین و تحقیر آمیز ١٣٩٩/١٢/١٤
|

36 از کسی زیادی پول گرفتن
کسی را چپاندن
١٣٩٩/١٢/١٤
|

37 پول زور
پول زیادی گرفتن برای یک کالا
یک کالا رو به جای جنس اصلی قالب کردن
از کسی زیادی پول گرفتن
کسی را چپاندن
پاره کردن
ریز ...
١٣٩٩/١٢/١٤
|

38 دزدیدن چیزی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

39 دزدیدن چیزی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

40 شکست دادن کسی به صورت سنگین و تحقیر آمیز ١٣٩٩/١٢/١٤
|

41 شکست دادن کسی به صورت سنگین و تحقیر آمیز ١٣٩٩/١٢/١٤
|

42 آدم غیرقابل اعتماد
آدم غیرقابل اطمینان
١٣٩٩/١٢/١٤
|

43 انتقاد شدید ١٣٩٩/١٢/١٤
|

44 به‌شدت گرسنه بودن
از گرسنگی مردن(اصطلاح)
١٣٩٩/١٢/١٤
|

45 به‌شدت گرسنه بودن
از گرسنگی مردن(اصطلاح)
١٣٩٩/١٢/١٤
|

46 (دل کسی) به‌شدت چیزی را خواستن ١٣٩٩/١٢/١٤
|

47 (دل کسی) به‌شدت چیزی را خواستن ١٣٩٩/١٢/١٤
|

48 علاقه داشتن و لذت بردن از چیزی به عنوان یک سرگرمی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

49 موقعیت یا شخص آزاردهنده
مزاحم
اعصاب خرد کن
١٣٩٩/١٢/١٤
|

50 یک مناسبت یا موقعیت آزاردهنده یا کسل کننده یا خسته کننده ١٣٩٩/١٢/١٤
|