پرسش خود را بپرسید

تست واژه زبان کنکور

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٦١٠

کدام گزینه مناسبه ؟

When the two chemicals are mixed, they have a short reaction time before they reach ……… 

٠ %

asymmetry

٩٧ %

equilibrium

٤٥ پاسخ
٢ %

controversy

١ پاسخ
٠ %

irregularity

٤٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

equilibrium در واکنش‌های شیمیایی و فرایندهای پایا اشاره به حالت تعادل دارد. این واژه در معادلات ترمودینامیک شیمیایی بسیار استعمال می‌شود و گویای وضعیتی است که سامانه تمایلی به تغییر فاز و حالت نداشته باشد.

٩,٤١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٢
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,١٨٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
١٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

در این جمله، کلمه‌ای که معنای مناسبی با جمله دارد و به اشاره به وضعیتی که دو شیمیایی بعد از مخلوط شدن به آن می‌رسند، می‌پردازد. در اینجا، به نظر می‌رسد کلمه "equilibrium" به معنای تعادل، یا وضعیتی که دو شیمیایی به آن می‌رسند که دیگر هیچ تغییری در وضعیت واکنش آنها نیست، مناسب باشد.

بنابراین، جواب مناسب برای این جمله "equilibrium" است.

توضیح: وقتی دو شیمیایی با هم مخلوط می‌شوند، زمان واکنش آنها کوتاه است تا زمانی که شیمیایی‌ها به وضعیت تعادل برسند. در وضعیت تعادل، نرخ واکنش به صورتی تعادلی است که مقدار مواد واکنشی در هر طرف واکنش ثابت می‌ماند و دیگر هیچ تغییری در وضعیت واکنش رخ نمی‌دهد.

٥,٢٤٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣٦
برنزی
٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ گزینه ی دوم است

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٢ ماه پیش

با توجه به متن داده شده، برای جای خالی علاوه بر“equilibrium”  می‌توان از کلمات یا عبارات زیر هم استفاده کرد:

“a steady state”

“a stable condition”

“a balanced state”

این کلمات و عبارات به خوبی با متن جمله همخوانی دارند و بیان می‌کنند که زمانی که دو ماده شیمیایی مخلوط می‌شوند، به یک حالت پایدار و متعادل می‌رسند.

“Equilibrium” به معنای تعادل و حالت پایدار است. “A steady state” به معنای یک حالت ثابت و پایدار است. “A stable condition” به معنای یک شرایط پایدار است. “A balanced state” به معنای یک حالت متعادل است.

بنابراین، هر یک از این کلمات یا عبارات می‌تواند به خوبی در جای خالی قرار گیرد و معنای مناسبی را ارائه دهد.

٤٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٨
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١,٢٢٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٨٠٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,٨٨٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٨٨٤
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٩٥٧
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
١٤
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٤٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٥
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٩,٩٨٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٣٠
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٩٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

وقتی دو ماده شیمیایی با هم مخلوط می‌شوند، واکنشی بین آنها اتفاق می‌افتد. این واکنش معمولاً در یک بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و باعث می‌شود که مواد شیمیایی به یک وضعیت پایدار برسند. این وضعیت پایدار در علم شیمی به عنوان تعادل شناخته می‌شود.

بنابراین، گزینه صحیح equilibrium است.

٧٠,٣٩١
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٣
برنزی
٩٢٤
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

When the two chemicals are mixed, they have a short reaction time before they reach …equilibrium… 

٢٤,٤٨٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١٢
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما