پرسش خود را بپرسید

تست گرامر قبل از money چی میاد ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٩٨

How_______money have you got?

٤ %

many

٤ پاسخ
٩٥ %

much

٨٥ پاسخ
٠ %

more

٠ %

few

٩٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

از انجا که( پول) اسمی غیرقابل شمارش محسوب می شود پس می بایست از کمیت های مختص این نوع اسم استفاده شود.   گزینه ی دوم much  برای اسامی غیرقابل شمارش است. 

How much.....چقدر /چه مقدار (اسم غیرقابل شمارش)

How many.....چند تا /چه تعدادی(اسم قابل شمارش)

٦,٧٢٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٠٢٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
١٦
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,١٤١
طلایی
١
نقره‌ای
١٨٧
برنزی
٣٨
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

سلام بزارید با دلیل براتون توضیح بدهم؛ money از اسامی غیرقابل شمارش در انگلیسی هست یعنی ما نمیتونیم درانگلیسی بگیم چه تعداد پول داریم. باید بگیم چه مقدار پول داریم یعنی : 

How much money you got? چقدر پول داری

نمیتونیم بگیم how many money  do you got  که غلطه هن از لحاظ گرامری و هم از لحاظ معنی چون معنیش میشه: چه تعداد پول داری . در ضمن اسم بعد many باید s بگیره.

 گزینه یک گفته many که برای اسامی قابل شمارش بکار میره . بنابراین غلطه. 

More که از رده خارجه برای هیچکدوم بکار نمیره صرفا برای حذف گزینست.

Few و a few برای قابل شمارش بکار میرن بنابراین این هم غلطه . 

گزینه درست میشه گزینه ۲.

٢,٧٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٢٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥,١٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٥٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٤٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه ی دوم  درست می باشد

١١٢,٥٩٣
طلایی
١٣٦
نقره‌ای
٢٦٠
برنزی
٤٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٢٧٤
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥,٥٧٤
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٧
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

سلام  کلمه پول غیر قابل شمارش است پس با much  می آید.

٢٢,٦٠٣
طلایی
٨
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٧١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٤,٠١٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما