پرسش خود را بپرسید

بعد از کدوم گزینه مکالمه رو کامل میکنه ؟...Are you coming

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٧١

 Miriam: Are you coming to my party on Tuesday?
Brian: I’m really sorry, but I------ to take my daughter to 
the airport.

٠ %

having

١٠٠ %

have

٤٥ پاسخ
٠ %

had

٠ %

has

٩٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٩

٤٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

چون اینجاhave to به معنای باید هست نمیتوانhas,hadو نمیشه با ing  have بیاریم بنابر این پاسخ صحیح گزینه ی ۲ هست

تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٣٥ دقیقه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,١١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٧٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ببین عزیزم چون قبل از جای خالی i آمده و بعد از آن to take  آمده پس باید have  را انتخاب کنی 

٣١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,٢٥٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٨٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥,٨٨٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٥٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٨,١٨٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٢,٧٤٥
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧,٩٣٣
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٥,٠٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,٨٧١
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما