پرسش خود را بپرسید

بعد از "is" کدوم گزینه درسته ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٥١

She is ______ her sister, I think.

٠ %

happier that

١٠٠ %

happier than

٣٧ پاسخ
٠ %

more happy that

٠ %

more happier than

١,٢٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٣٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

زمانی از more استفاده میکنیم که تعداد حروف صدا دار ( a. e. i. o. u ) بیش از دو تا باشد در صفت مثلا more powerful. .

٨٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٦٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٧
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٤,٠١٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما