پرسش خود را بپرسید

کدوم ترکیب درست تره ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢١٠

It's ______ to Paris.

٥ %

a two hour's journey

١ پاسخ
١٥ %

a two hours journey

٣ پاسخ
٧٣ %

a two-hours journey

١٤ پاسخ
٥ %

two hours' journey

١ پاسخ
٦٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢١

٢١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٦٤٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

هیچ کدوم درست نیست.  پاسخ صحیح:  It's a two-hour journey to Paris.

٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

یک سفر  دو ساعته

A two-hour journey

گزینه ۳ نزدیکترین گزینه هست ولی نباید hour  در اونجا s جمع بگیره.

٥,١٠٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
٥٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما