پرسش خود را بپرسید

کدوم حالت فعل buy؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٥٨

We went to the market ______ some vegetables.

٩٥ %

to buy

٢١ پاسخ
٤ %

for buy

١ پاسخ
٠ %

for to buy

٠ %

for buying

١,٤٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٨

٢٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

حرف اضافهٔ To, Buy هستش.

٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥,٧٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
٥٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٢٧٤
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٣ هفته پیش

اگر دلیل یا هدف فعل بود، از to استفاده میکنیم. و اگر دلیل یا هدف اسم باشه، از for استفاده کنید.

-
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٢,٣٠٣
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٣
برنزی
٢٨٥
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما