پرسش خود را بپرسید

until/ unless/ /if /for کدوم جا خالی رو پر میکنه ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٠٨

I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

٣ %

until

١ پاسخ
٠ %

for

٣ %

if

١ پاسخ
٩٢ %

unless

٢٤ پاسخ
٢,٠٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٢

٢٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

درود

I think we should go on holiday to Spain, unless you have a better idea.

من فکر میکنم بهتره بریم به اسپانیا برای تعطیلات، مگه اینکه تو یه فکر و ایده بهتری داشته باشی.

٩١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٠٢٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
١٦
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,٧٧٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
٥٨
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

گزینه چهارم 

به معنای مگر اینکه

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٧٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٢٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,١٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٩,٠٩٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٢
برنزی
١٠٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦,٧٩٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٤,٠١٧
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤,٢٧٤
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٩
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما