برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رهگذر

ضمن سپاس از دست اندرکاران گران‌قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گرمای شدید
حرارت شدید
١٣٩٩/١١/٠٧
|

2 اتاق گرمایش ١٣٩٩/١١/٠٧
|

3 کم اطمینانی
اعتماد به نفس کمتر از حد
١٣٩٩/١١/٠٧
|

4 اعتماد به نفس کاذب
بیش اطمینانی
١٣٩٩/١١/٠٧
|

5 تصدی یا همکاری ١٣٩٩/١١/٠٦
|

6 ناشناخته ١٣٩٩/١١/٠٦
|

7 میانگین واریانس تبیین شده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

8 زنگ زدگی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

9 گره نامنظم ١٣٩٩/١١/٠٥
|

10 یکسری از
گروهی از
١٣٩٩/١١/٠٥
|

11 جابجا کردن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

12 جابجایی
جابجا شدن
١٣٩٩/١١/٠٥
|

13 در همان ابتدای ١٣٩٩/١١/٠٥
|

14 پرداختن به ١٣٩٩/١١/٠٥
|

15 قطعات انتهایی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

16 شکست کسب و کار
شکست تجارت
١٣٩٩/١١/٠٤
|

17 شکست کششی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

18 اوره آلدهید
اوره آلدئید
١٣٩٩/١١/٠٤
|

19 بخارزنی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

20 فشرده سازی از انتها ١٣٩٩/١١/٠٤
|

21 فشارسنج بخار ١٣٩٩/١١/٠٤
|

22 قالب پذیری بیش از حد
شکل پذیری بیش از حد
روان سازی بیش از انداره
١٣٩٩/١١/٠٤
|

23 با توجه به این امر که ١٣٩٩/١١/٠٤
|

24 اره تعادل
اره برابرسازی
١٣٩٩/١١/٠٤
|

25 در هنگام مصرف
حین استفاده
١٣٩٩/١١/٠٤
|

26 تراشیدن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

27 بصورت طولی بریدن
از طول برش دادن
١٣٩٩/١١/٠٤
|

28 چوب دارای رگه های منظم ١٣٩٩/١١/٠٤
|

29 شکست فشاری ١٣٩٩/١١/٠٣
|

30 ترک های سطحی
ترک های رویه چوب
ترک های پوسته چوب
١٣٩٩/١١/٠٣
|

31 چوب زودشکن ١٣٩٩/١١/٠٣
|

32 گزافه‌گویی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

33 استراتژی تنزیل قیمت
استراتژی تخفیف
١٣٩٩/١١/٠٣
|

34 آگاهی از برند ١٣٩٩/١١/٠٣
|

35 کتابچه راهنما ١٣٩٩/١١/٠٢
|

36 طرف داخلی
ضلع داخلی
وجه درونی
١٣٩٩/١١/٠٢
|

37 چوب توپر
تمام چوب
صددرصد چوب
١٣٩٩/١١/٠٢
|

38 عمل آوری
پردازش
١٣٩٩/١١/٠٢
|

39 محقق شده ١٣٩٩/١١/٠٢
|

40 به منظور
با هدف
١٣٩٩/١١/٠٢
|

41 ریسک عدم کشف ١٣٩٩/١١/٠٢
|

42 درک سیاست ١٣٩٩/١١/٠١
|

43 فاقد محتوا ١٣٩٩/١١/٠١
|

44 کوتاه مدت ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

45 زیر قیمت
کمتر از واقع قیمت گذاری شده
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

46 در سود
با ارزش
با قیمت
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

47 بی قیمت
بی ارزش
در زیان
خارج از سود
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

48 با توجه به
با درنظر گرفتن
در ارتباط با
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

49 عدم برازش
نقض برازش
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

50 حداقل مربعات وزنی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 retire
• They're trying to save money so that they can retire comfortably.
• آنها در تلاش هستند تا پول پس انداز کنند تا بتوانند با خیال راحت بازنشسته شوند.
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

2 cling to
• Small children cling to their mothers.
• بچه کوچولوها به مادرانشان تعلق خاطر دارند.
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

3 conglomerate
• Fiat is Italy's largest industrial conglomerate.
• فیات بزرگترین مجتمع صنعتی ایتالیا است.
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|