رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcross functional team٢٣:٢٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٩تیم چندتخصصی تیم چندتخصصهگزارش
0 | 0
first party٢١:١٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٩داده های شخص اول داده های دست اولگزارش
0 | 0
challenger brand٢١:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٩برند رقیب برند چالشگرگزارش
0 | 0
home improvement٢٠:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٩بهسازی منازل نوسازی منازلگزارش
0 | 0
competitive moat٢٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٩مزیت رقابتی کلیدیگزارش
0 | 0
moat٢٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٩مزیت کلیدی مزیت رقابتی کلیدیگزارش
0 | 0
end to end customer experience١٩:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٩تجربه جامع مشتریگزارش
0 | 0
idea in brief١٩:٢٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٩طرح کلی ایده بیان کلی ایده بیان ایده بصورت خلاصهگزارش
0 | 0
incremental revenue١٨:٥١ - ١٤٠١/٠٤/٠٩درآمد نهاییگزارش
0 | 0
advertising pitch١٨:٢١ - ١٤٠١/٠٤/٠٩مناقصه تبلیغاتیگزارش
0 | 0
pre internet١٦:٠١ - ١٤٠١/٠٤/٠٩پیشا اینترنتگزارش
2 | 0
field representative١٤:٤٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٩نماینده در محلگزارش
2 | 0
field rep١٤:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٩نماینده در محلگزارش
2 | 0
مرکز درمانی١٦:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٨health centerگزارش
2 | 0
health center١٦:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٨مرکز درمانیگزارش
2 | 0
video material١١:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٨محتوای ویدیوییگزارش
2 | 0
italicized١٠:١٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٨کج نویس شدهگزارش
2 | 0
critical appraisal١٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٤/٠٨ارزیابی انتقادی ارزیابی حیاتی ارزیابی نقادانهگزارش
2 | 0
critical evaluation١٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٨ارزیابی انتقادی ارزیابی نقادانهگزارش
2 | 0
biweight midcorrelation١٧:٠٩ - ١٤٠١/٠٤/٠٧همبستگی میان دو وزنی همبستگی فاصله میان دو وزنی bicorگزارش
2 | 0
throughput rate١٩:١٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٦نرخ گذردهیگزارش
2 | 0
factor relationship١٨:١٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٥رابطه عاملی FAREگزارش
2 | 0
biweight midcorrelation١٥:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٥معیار میان همبستگی دو وزنگزارش
2 | 0
pricing nations١٣:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٠٣مجموعه شاخص های قیمتگذاریگزارش
2 | 0
price setting١١:٣٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٣قیمتگذاری تعیین قیمت تنظیم قیمتگزارش
2 | 0
willingness to pay١٠:١٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٣تمایل به پرداخت بیشترین قیمتی است که یک مشتری حاضر است برای یک محصول یا خدمت بپردازدگزارش
2 | 0
ave٠٠:٥٢ - ١٤٠١/٠٣/٣٠average variance extracted میانگین واریانس استخراجیگزارش
2 | 0
قلمرو مکانی١٥:١٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٨spatial scopeگزارش
2 | 0
قلمرو زمانی١٥:١٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٨temporal scopeگزارش
2 | 0
spatial scope١٥:١١ - ١٤٠١/٠٣/٢٨قلمرو مکانیگزارش
2 | 0
temporal scope١٥:١٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٨قلمرو زمانی تحقیقگزارش
2 | 0
time orientation٢٣:٥٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٧زمان گرایی وقت گراییگزارش
2 | 0
emotional shopping٢٣:٤٤ - ١٤٠١/٠٣/٢٧خرید هیجانیگزارش
2 | 0
visually appealing٢٢:٤٣ - ١٤٠١/٠٣/٢٧چشم نوازی بصری جاذبه دیداریگزارش
2 | 0
workplace spirituality٢٣:١١ - ١٤٠١/٠٣/٢٥معنویت در محیط کارگزارش
2 | 0
speed canoeing١٢:٤٦ - ١٤٠١/٠٣/١٧قایقرانی سرعتگزارش
2 | 0
have a right to١٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٣/١٧اختیار داشتنگزارش
2 | 0
exhibition match٠٠:٣٦ - ١٤٠١/٠٣/١٧مسابقه نمایشی بازی نمایشگاهیگزارش
2 | 0
goal٢٢:٠٥ - ١٤٠١/٠٣/١٦هدف نهایی آرمانگزارش
5 | 0
applied research١٨:٣٥ - ١٤٠١/٠٣/١٥تحقیقات کاربردیگزارش
2 | 0
post event research١٨:٣٣ - ١٤٠١/٠٣/١٥تحقیق پسارویدادی تحقیق پس رویدادیگزارش
2 | 0
knowledge adoption١٨:١٢ - ١٤٠١/٠٣/١٥پذیرش دانش بکارگیری دانشگزارش
2 | 0
command and control regulation١٨:٠٧ - ١٤٠١/٠٣/١٥مقررات فرماندهی و کنترلگزارش
2 | 0
institutional theory١٨:٠٤ - ١٤٠١/٠٣/١٥نظریه نهادی - موسسه ایگزارش
2 | 0
green self efficacy١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٣/١٥خودتوان آگاهی سبزگزارش
2 | 0
green investments١٦:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/١٥اقدامات سرمایه گذاری سبزگزارش
2 | 0
transformational leadership١٦:٢١ - ١٤٠١/٠٣/١٥رهبری تحول آفرینگزارش
2 | 0
partial least squares structural equation modeling١٦:١٨ - ١٤٠١/٠٣/١٥مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل معادلات جزئیگزارش
2 | 0
green marketing١٥:٥٦ - ١٤٠١/٠٣/١٥بازاریابی سبزگزارش
2 | 0
green growth١٥:٣٤ - ١٤٠١/٠٣/١٥رشد سبز اصطلاحی برای توصیف مسیری از رشد اقتصادی است که با استفاده از منابع موجود در طبیعت به صورت بنیادی و پایدار ایجاد می شود.گزارش
2 | 0