رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconsumer subverter١٢:٢٠ - ١٤٠١/٠٩/٢٢مصرف کننده براندازگرگزارش
2 | 1
scholarly research١٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/٢٢تحقیقات دانش پژوهیگزارش
5 | 0
service failure١٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٩/٢١نارسایی خدمات قصور و کوتاهی در ارائه خدماتگزارش
5 | 0
variety‐seeking١٢:١١ - ١٤٠١/٠٩/٢١تنوع طلبیگزارش
5 | 0
subvertising٢٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٩/٢٠تبلیغات براندازانهگزارش
5 | 0
re‐branding٢٠:١٨ - ١٤٠١/٠٩/٢٠بازسازی برندگزارش
5 | 0
product review١٤:٥٠ - ١٤٠١/٠٩/٢٠نقد و بررسی محصولگزارش
5 | 0
gray market١٤:٣٣ - ١٤٠١/٠٩/٢٠بازار خاکستریگزارش
5 | 0
fraudulent return٢٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/١٩برگشت متقلبانه کالاها عودت فریبکارانه کالاگزارش
5 | 0
subversive acts٢٠:٢٩ - ١٤٠١/٠٩/١٩اقدامات براندازانهگزارش
5 | 0
anti‐consumption١٧:٣٤ - ١٤٠١/٠٩/١٩ضدمصرفگزارش
5 | 0
subversion١٥:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/١٩رفتار براندازانه ( شاکیانه )گزارش
5 | 0
visual representation٢٢:٣٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤بازنمود بصری بازنمایی بصریگزارش
5 | 0
landscape gardener٠٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٩/٠٩منظره سازگزارش
5 | 0
landscape gardening٠٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٩/٠٩منظره سازی محوطه سازیگزارش
5 | 0
linger١١:٠٥ - ١٤٠١/٠٩/٠٨وقت گذراندنگزارش
5 | 0
for its part١٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٩/٠٨به سهم خود به نوبه خودگزارش
7 | 0
courier service٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/٠٧خدمات تحویل کالاگزارش
5 | 0
be in business٢١:٣٦ - ١٤٠١/٠٩/٠٧دایر بودنگزارش
5 | 0
be in business٢١:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/٠٧مشغول فعالیت بودن فعال بودنگزارش
7 | 0
تفاضل دو به دو٠٦:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/٠٦pairwise differenceگزارش
5 | 1
fighting spirit١٤:١٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٩روحیه جنگجویی ماهیت مبارزه طلبیگزارش
5 | 1
ever new١٠:٢٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٩اخیرا کشف شده اخیرا شناخته شدهگزارش
5 | 1
ضرب نقطه ای١٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٨/٢٤dot productگزارش
7 | 1
strategy paper٠٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٨/٢٢سند راهبردگزارش
7 | 1
in the thick of things٢٢:٤٢ - ١٤٠١/٠٨/٢٠در بحبوحه مسائل در کشاکش مشکلات در انبوه مسائلگزارش
7 | 1
in the case of a tie٠٨:٤٢ - ١٤٠١/٠٨/٠١درصورت تساوی آراگزارش
7 | 1
take loan٠٨:٢٧ - ١٤٠١/٠٨/٠١اخذ تسهیلاتگزارش
9 | 1
as deemed appropriate٠٨:٢٣ - ١٤٠١/٠٨/٠١درصورت صلاحدیدگزارش
7 | 0
underloaded١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٧/١٥کم بارگزارش
7 | 0
payment order١٥:٢٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٧حواله ارزیگزارش
5 | 1
nonfulfillment٠٧:٤٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٦عدم ایفاگزارش
7 | 1
hill start١٣:٥٨ - ١٤٠١/٠٦/١٠حرکت در سربالاییگزارش
9 | 0
newscasting١٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨خبرپراکنیگزارش
9 | 1
pad١١:٥٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٨گروه هنرهای نمایشی بخش هنرهای نمایشیگزارش
12 | 1
عملوند٠٠:٣٦ - ١٤٠١/٠٦/٠٣operandگزارش
12 | 0
carry in٢٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٢رقم نقلی ورودیگزارش
12 | 0
carryout٢٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٢رقم نقلی خروجیگزارش
9 | 0
approximate adder٢١:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/٠٢جمع کننده تقریبیگزارش
7 | 0
sense of agency٠١:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٣٠حس عاملیتگزارش
5 | 0
humblebrag١١:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩رجزخوانی فروتنانهگزارش
5 | 0
wave down٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٨تکان دادن دست برای کمک گرفتنگزارش
5 | 0
subeditor٢١:٢١ - ١٤٠١/٠٥/٢٨کمک ویراستار مصححگزارش
7 | 0
ineffably١١:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٨به طور غیرقابل توصیفیگزارش
5 | 0
شهرک١٨:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٦settlementگزارش
5 | 0
concerned citizen١٣:١١ - ١٤٠١/٠٥/٢٦شهروند دغدغه مندگزارش
5 | 1
اموزش و پرورش١٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٦education and pedagogyگزارش
5 | 1
مطالعه میدانی١٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٦Field research field studies fieldworkگزارش
5 | 1
تحقیق میدانی١٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٦Field research field studies fieldworkگزارش
7 | 1
نازک کاری٢٠:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٥building joineryگزارش
7 | 1