رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfragmented world٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/١٠/٣٠دنیای ناپایدارگزارش
2 | 0
hegemony٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٣٠فرادستی سلطه گری هژمونیگزارش
2 | 0
siloism٢٢:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٣٠سیلوگراییگزارش
2 | 0
post traditional٢١:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٩پساسنتیگزارش
2 | 0
language reflexivity٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٩بازتابندگی زبانیگزارش
2 | 0
complexification٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٩پیچیده سازیگزارش
2 | 0
meta change١٧:١٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٩فراتغییرگزارش
2 | 0
included middle١٦:٠٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٩مشمول شق ثالثگزارش
2 | 0
formal reasoning١٥:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٩استدلال صوریگزارش
2 | 0
postformal pedagogy١٤:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٩پداگوژی پساصوریگزارش
2 | 0
postformal psychology١٤:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٩روانشناسی پساصوریگزارش
2 | 0
neo fundamentalist١٤:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٩نوبنیادگراگزارش
2 | 0
educrat١٣:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٩آموزگار بوروکرات آموزشگر بوروکراتگزارش
2 | 0
neo fundamentalist١٣:٠٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٩بنیادگرای نوینگزارش
2 | 0
orders of reality١٠:٤١ - ١٤٠٠/١٠/٢٩مراتب واقعیتگزارش
2 | 0
discursive construction١٠:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٩ساخت گفتمانیگزارش
2 | 0
bricolage٢١:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٨بریکلاژ سرهم بندیگزارش
2 | 0
a la piaget١٨:٠٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٨به سبک پیاژه به سیاق پیاژهگزارش
2 | 0
seminal article١٧:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٨مقاله بنیادیگزارش
2 | 0
post formality١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٨پساصوریگزارش
2 | 0
herding n١١:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٢٨اجتماع سازی جمع آوریگزارش
2 | 0
herding١١:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٢٨اجتماع سازیگزارش
2 | 0
minor thread١١:٢٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٨رشته فرعیگزارش
2 | 0
deschooling١١:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٨مدرسه زدایی تحصیل زداییگزارش
2 | 0
critical pedagogy١١:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٨پداگوژی انتقادیگزارش
2 | 0
free schooling١٠:٥٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٨تحصیل رایگانگزارش
2 | 0
practice of freedom٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٧خط مشی آزادی عمل رویه آزادی عملگزارش
2 | 0
progressive education٢١:٥٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٧آموزش مترقی آموزش پیشروگزارش
2 | 0
life span psychology١٨:١١ - ١٤٠٠/١٠/٢٧روانشناسی دوره های مختلف عمرگزارش
2 | 0
futures oriented١٧:٤٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٧آینده گراگزارش
2 | 0
postformalism١٥:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٢٧پساصورت گراییگزارش
5 | 0
wishful thinking planning١٣:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٢٧برنامه ریزی آرزومند برنامه ریزی آرزو اندیشگزارش
2 | 0
typical example١٢:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٧نمونه بارز مثال نوعیگزارش
2 | 0
initiative١٠:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٧اقدام ابتکاریگزارش
2 | 0
reference business dictionary٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٦فرهنگ مرجع کسب و کارگزارش
2 | 0
action steps٢٣:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٦اقدامات عملیاتیگزارش
2 | 0
stand alone system٢٠:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٦سیستم خوداتکاگزارش
2 | 0
failure analysis٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٦تجزیه و تحلیل شکستگزارش
2 | 0
grammatical organization١٩:٥٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٦ساختار دستوریگزارش
2 | 0
marginal project١١:٠٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٦پروژه حاشیه ایگزارش
2 | 0
disruptive technology١٥:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٥فناوری ساختارشکنانه فناوری تحول آفرینگزارش
2 | 0
people skills١٥:٣١ - ١٤٠٠/١٠/٢٥مهارت های برقراری ارتباط موثر با افرادگزارش
2 | 0
business excellence١٤:٢٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٥تعالی کسب و کارگزارش
2 | 0
technological disruptions١١:١٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٥ساختارشکنی های فناورانهگزارش
2 | 0
context analysis١٠:٢٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٥تحلیل بافتگزارش
2 | 0
digital mapping٢١:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٤نقشه برداری رقومی نگاشت دیجیتالگزارش
2 | 0
digital map٢١:٣١ - ١٤٠٠/١٠/٢٤نقشه رقومی نقشه دیجیتالگزارش
2 | 0
incumbents٢١:٢٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٤بنگاه های مستقر شرکت های مستقرگزارش
2 | 0
at the lower end٢١:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٤با هزینه کم و کیفیت پایینگزارش
2 | 0
breakthrough innovation٢١:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٤نوآوری خط شکنانهگزارش
2 | 0