برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رهگذر

ضمن سپاس از دست اندرکاران گران‌قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ساخت اجتماع (جامعه) مشتریان ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

2 اجتماع محلی
مردمی
١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

3 تأمین نشده
خدمت رسانی نشده
فاقد تأمین کننده
١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

4 کسب و کار فعال در بازارهای مصرفی ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

5 مقابله کردن
غلبه کردن
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

6 رقابت کردن ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

7 فیزیکی سنتی ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

8 تابلو اعلانات ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

9 فروشگاه اوت لت ١٤٠٠/٠١/٣١
|

10 اتحادیه صنفی
انجمن بازرگانی
انجمن تجاری
١٤٠٠/٠١/٣١
|

11 ارگان ١٤٠٠/٠١/٣١
|

12 سهم مشارکت ١٤٠٠/٠١/٣١
|

13 فروشگاه های حاشیه (نبش) خیابان ١٤٠٠/٠١/٣١
|

14 تعمیم برند
بسط برند
گسترش برند
توسعه برند
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

15 فضای اشغال شده ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

16 خرده فروش های بزرگ تخفیف دار ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

17 نمای جلوی فروشگاه
محیط جلوی فروشگاه
ورودی فروشگاه
نمای بیرونی فروشگاه
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

18 مشتری مجدد ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

19 انحراف استراتژیک ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

20 کشف کردن
درک کردن
فهمیدن
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

21 قرارداد در شرایط متعارف
قرارداد بی شبهه
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

22 سهم بازار ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

23 سود مالیاتی
مزیت مالیاتی
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

24 مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر سود سرمایه
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

25 تملک مدیریتی ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

26 تملک اهرمی
خرید اهرمی
خرید استقراضی
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

27 تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

28 عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

29 چنـد کسـب و کاره
دارای کسب و کارهای متنوع
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

30 صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

31 ناکارآمد ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

32 قدرت تحمل ریسک
توان ریسک پذیری
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

33 حرف آخر را زدن
تصمیم گیرنده بودن
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

34 سامانه پرداخت عوارض ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

35 راهبرد ورود به بازار ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

36 بطور مستقل عمل کردن ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

37 مرکز اجتماعات ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

38 اختلاف طبقاتی ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

39 پرداخت نقدی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

40 مدیریت ناکافی
مدیریت ضعیف
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

41 شرکت های سهامی عام ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

42 بازده انباشته غیر عادی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

43 ازهم گسیختگی ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

44 دین باوری ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

45 نمونه گیری دردسترس ١٤٠٠/٠١/٢١
|

46 ارزش‌گذاری مبتنی بر ضرایب ١٤٠٠/٠١/٢١
|

47 تجدید سرمایه گذاری
تغییر در ساختار سرمایه سهام
١٤٠٠/٠١/٢١
|

48 سهام بسیار نقد شونده
سهام با نقدشوندگی بسیار زیاد
١٤٠٠/٠١/٢١
|

49 فهرست تحت نظر ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

50 رکن اصلی ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 retire
• They're trying to save money so that they can retire comfortably.
• آنها در تلاش هستند تا پول پس انداز کنند تا بتوانند با خیال راحت بازنشسته شوند.
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

2 cling to
• Small children cling to their mothers.
• بچه کوچولوها به مادرانشان تعلق خاطر دارند.
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

3 conglomerate
• Fiat is Italy's largest industrial conglomerate.
• فیات بزرگترین مجتمع صنعتی ایتالیا است.
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|