برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رهگذر

ضمن سپاس از دست اندرکاران گران‌قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گاز شیل
گاز رسی
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

2 سوخت زیستی ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

3 برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

4 اتلاف انرژی
هدررفت نیرو
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

5 حداکثر میزان انتقال گاز ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

6 پست توزیع ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

7 پست برق فشار ضعیف ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

8 پست انتقال ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

9 پست برق فشار قوی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

10 مولد پراکنده ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

11 برنامه ریزی استوار ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

12 برنامه ریزی فازی استوار ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

13 هزینه تأخیر ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

14 برش بهینگی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

15 هضم بی هوازی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

16 زباله سوزی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

17 به جز
به غیر از
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

18 توزیع مجذور کای ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

19 لاینحل بودن
غیرقابل حل بودن
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

20 گردش مالی سالانه ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

21 روش تقریب میانگین نمونه ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

22 بیش از حد محافظه کارانه ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

23 سلسله مراتب گرا
پایگان گرا
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

24 هزینه افتتاحیه ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

25 چند پله ای
چند لایه ای
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

26 متغیر غیر قطعی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

27 دنباله شمارش پذیر
دنباله قابل شمارش
دنباله شمارا
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

28 قرارداد همسان (تیپ) ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

29 آب فلزکاری ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

30 پسماند خانگی
زباله خانگی
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

31 ریاضیات اصولی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

32 مطرح کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

33 درجه باور
درجه اعتقاد
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

34 مخفف "independent and identically distributed"
مستقل با توزیع یکسان
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

35 مثال نقیض ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

36 متغیر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

37 ارزیابی چرخه حیات ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

38 دو هدفه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

39 احتمالی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

40 سیستم بازپرسازی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

41 بازتولید
تولید مجدد
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

42 چند هدفه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

43 تقاضا با کشش یکسان
تقاضای ایزو الاستیک
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

44 جستجوی همسایگی متغیر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

45 کالای اسقاطی
محصول اسقاطی
کالای قراضه
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

46 نظریه عدم قطعیت ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

47 مدل با محدودیت شانس
مدل با شانس محدود
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

48 باتری دکمه ای ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

49 وجاهت قانونی ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

50 مرجع تقلید ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 retire
• They're trying to save money so that they can retire comfortably.
• آنها در تلاش هستند تا پول پس انداز کنند تا بتوانند با خیال راحت بازنشسته شوند.
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

2 cling to
• Small children cling to their mothers.
• بچه کوچولوها به مادرانشان تعلق خاطر دارند.
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

3 conglomerate
• Fiat is Italy's largest industrial conglomerate.
• فیات بزرگترین مجتمع صنعتی ایتالیا است.
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|