رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdrama teacher١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨معلم هنرستانگزارش
0 | 0
be of service١١:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨کمک کننده بودن سودمند بودنگزارش
0 | 0
living history museum٢٣:٢٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧موزه تاریخ حیاتگزارش
2 | 0
non player character٢٣:١٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧شخصیت غیرقابل بازی نقش غیرقابل کنترل در بازی شخصیتی در یک بازی است که توسط بازیکن کنترل نمی شود. در بازی های ویدئویی، این عبارت معمولاً به معنای شخص ... گزارش
2 | 0
physical first٢١:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧عمدتا فیزیکیگزارش
2 | 0
digital first world٢١:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧دنیای عمدتا دیجیتالگزارش
2 | 0
look alike٢١:٢٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧همزاد بدل شخصی است که شباهت جسمی زیادی با شخص دیگر داشته باشد. مواردی مانند دوقلوها و سایر موارد شباهت خانوادگی بدل به حساب نمی آیند.گزارش
2 | 0
digital first world١٣:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧دنیای دیجیتال مقدمگزارش
2 | 0
brand engagement١٢:١٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧عجین سازی با برند تعامل با برند تعهد مشتری به برندگزارش
2 | 0
automated clerk١١:٠٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧منشی خودکارگزارش
2 | 0
pipelines١٠:٤١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧خطوط عملیاتیگزارش
2 | 0
گلاب گیری١٠:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٣rosewater productionگزارش
2 | 0
گلچینی١٠:١٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٣rose harvestingگزارش
2 | 0
گلاب گیری٠٠:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٣rose water harvestingگزارش
5 | 0
event tourism٢٣:١٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢گردشکری رویداد به یک روند سیستماتیک متشکل از برنامه ریزی، توسعه و ایجاد و بازاریابی رویدادی در رابطه با گردشگری گفته می شود.گزارش
2 | 0
pull motivations١٥:٤٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢انگیزه های کششیگزارش
2 | 0
push motivations١٥:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢انگیزه های رانشیگزارش
2 | 0
experiential marketing١٥:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢بازاریابی تجربی نوعی استراتژی بازاریابی است که در آن با ایجاد تجربیات واقعی زندگی، مشتریان را جذب و علاقمند می کنند. تاکید این نوع بازاریابی روی این ... گزارش
2 | 0
nostalgia١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢حس نوستالژیکگزارش
2 | 0
gamma exponential method١٧:٤٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١روش نمایی گاماگزارش
2 | 0
multigroup analysis١٣:٠١ - ١٤٠٢/٠٣/٠١تحلیل چندگروهیگزارش
2 | 0
misspecification٠٩:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١تعیین نادرستگزارش
2 | 0
root mean square theta٠٠:٥٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠١شاخص تتای ریشه میانگین مربعاتگزارش
2 | 0
normed fit index٠٠:٤٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١شاخص تناسب به هنجارگزارش
2 | 0
exact fit criteria٠٠:٤٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠١معیار برازش راستین مدلگزارش
5 | 0
standardized root mean square residual٠٠:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠١ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردگزارش
2 | 0
normed chi square٢١:٣٠ - ١٤٠٢/٠٢/٣١کای دو بهنجارگزارش
2 | 0
brand representation١٥:٣٦ - ١٤٠٢/٠٢/٣١بازنمایی برند بازنمود برندگزارش
5 | 0
hang up on١٥:٢٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣١حساسیت داشتن نسبت به موضوعیگزارش
2 | 0
that’s not all١٤:٠٠ - ١٤٠٢/٠٢/٣١این همه داستان نیستگزارش
2 | 0
bring up the past١١:٤٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣١یادآوری گذشته زنده کردن گذشته مطرح کردن گذشتهگزارش
2 | 0
stand up show١١:٢٣ - ١٤٠٢/٠٢/٣١نمایش روی صحنه نمایش سرپاییگزارش
2 | 0
spatial video capture٠٠:١٩ - ١٤٠٢/٠٢/٣١فیلمبرداری فضایی ضبط ویدیویی فضاییگزارش
5 | 0
video capture٠٠:١٩ - ١٤٠٢/٠٢/٣١فیلمبرداریگزارش
2 | 0
mesh platform٠٠:١٤ - ١٤٠٢/٠٢/٣١پلتفرم Mesh دارای یک الگوی آواتار و یک استودیوی شخصی سازی است تا بتوانید از آواتارهای آماده استفاده کنید. این پلتفرم قادر است دستگاه های آواتار موجود ... گزارش
2 | 0
this is no longer the case٠٠:١١ - ١٤٠٢/٠٢/٣١موضوع دیگر به این شکل نیستگزارش
2 | 0
background beat٢٣:٤٨ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠ضرب موسیقی متن موسیقی زمینهگزارش
2 | 0
organic audiences١٨:٤٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠مخاطبان خودجوش مخاطبان خودانگیختهگزارش
2 | 0
spell the future١٨:١٠ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠آینده را رقم زدنگزارش
2 | 0
returning to١٧:٣٩ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠با بازگشت به با عطف بهگزارش
2 | 0
fungibility١٧:٢٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠معاوضه پذیریگزارش
2 | 0
fungible tokens١٥:٣٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠رمزهای قابل معاوضه توکن های مثلیگزارش
2 | 0
born digital١١:٥٩ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠دیجیتال زاد اصطلاحی جدید است که برای توصیف نسلی که پس از رواج سیستم های دیجیتال مانند رایانه ها، تلفن های همراه و اینترنت تولدیافته و با آن ها بزرگ ... گزارش
5 | 0
informationally١٦:٢٩ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩مبتنی بر اطلاعات بصورت آگاهی بخشیگزارش
2 | 0
punditry١٤:٣٢ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩کاردانی تخصصگزارش
2 | 0
binary options١١:٣٠ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩گزینه های باینری اختیارات دوتایی یک نوع معامله محصول است که در آن یا خریدار مبلغی را دریافت می کند یا سرمایه خود را از دست می دهد بر این اساس که گزین ... گزارش
2 | 0
market creator٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨بازار آفرین بازارساز ایجادکننده بازار پدیدآورنده بازارگزارش
2 | 0
derivative security١٨:٥٥ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨اوراق بهادار مشتقهگزارش
2 | 0
paralysis by analysis١٧:١١ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨فلج ناشی از تجزیه و تحلیل به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد.گزارش
2 | 0
software bug١٦:٤٠ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨اِشکال، گیر یا باگ نوعی خطا یا اشتباه در اجرای نرم افزار است که موجب نتایج اشتباه یا اجرا نشدن نرم افزار می شود. علت این اشکالات می تواند اشتباه در ه ... گزارش
2 | 0