رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpayment order١٥:٢٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٧حواله ارزیگزارش
2 | 0
nonfulfillment٠٧:٤٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٦عدم ایفاگزارش
2 | 0
hill start١٣:٥٨ - ١٤٠١/٠٦/١٠حرکت در سربالاییگزارش
2 | 0
newscasting١٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨خبرپراکنیگزارش
5 | 0
pad١١:٥٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٨گروه هنرهای نمایشی بخش هنرهای نمایشیگزارش
2 | 1
عملوند٠٠:٣٦ - ١٤٠١/٠٦/٠٣operandگزارش
2 | 0
carry in٢٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٢رقم نقلی ورودیگزارش
2 | 0
carryout٢٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٢رقم نقلی خروجیگزارش
2 | 0
approximate adder٢١:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/٠٢جمع کننده تقریبیگزارش
2 | 0
sense of agency٠١:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٣٠حس عاملیتگزارش
2 | 0
humblebrag١١:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩رجزخوانی فروتنانهگزارش
2 | 0
wave down٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٨تکان دادن دست برای کمک گرفتنگزارش
2 | 0
subeditor٢١:٢١ - ١٤٠١/٠٥/٢٨کمک ویراستار مصححگزارش
2 | 0
ineffably١١:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٨به طور غیرقابل توصیفیگزارش
2 | 0
شهرک١٨:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٦settlementگزارش
2 | 0
concerned citizen١٣:١١ - ١٤٠١/٠٥/٢٦شهروند دغدغه مندگزارش
2 | 1
اموزش و پرورش١٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٦education and pedagogyگزارش
2 | 1
مطالعه میدانی١٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٦Field research field studies fieldworkگزارش
2 | 1
تحقیق میدانی١٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٦Field research field studies fieldworkگزارش
2 | 1
نازک کاری٢٠:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٥building joineryگزارش
2 | 1
سفت کاری٢٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٥building frameگزارش
2 | 1
پست سازمانی١١:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٢١Organizational positionگزارش
2 | 1
lagging indicator١٢:٥٤ - ١٤٠١/٠٥/١٤شاخص پس نگرگزارش
2 | 1
leading indicator١٢:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/١٤شاخص پیش نگرگزارش
7 | 1
svp١٦:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/١٣معاونت ارشدگزارش
2 | 1
triple fit canvas٢٢:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/١٢بوم تناسب سه گانهگزارش
2 | 1
data verification٢٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٤صحت سنجی داده هاگزارش
2 | 1
end to end latency٠٩:٢٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٠تأخیر انتها به انتهاگزارش
2 | 1
lossy networks٠٩:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٠شبکه های پراتلافگزارش
2 | 1
low power٠٩:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٠کم مصرفگزارش
5 | 1
steganalyzer١١:٤٠ - ١٤٠١/٠٤/١٦پنهان شکن نهان شکنگزارش
5 | 1
cover media١٣:١٥ - ١٤٠١/٠٤/١٥رسانه پوششگزارش
2 | 1
data cryptography١٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٥رمزنگاری داده هاگزارش
2 | 1
overlapping blocks١٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/١٥بلوک های همپوشانگزارش
2 | 1
steganalysis١١:٣٦ - ١٤٠١/٠٤/١٥پنهان شکنیگزارش
2 | 1
reinitialization١٦:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/١٣مقداردهی مجددگزارش
2 | 1
buyback١٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/١٣بازخرید سهامگزارش
5 | 1
total shareholder return٠٩:٣٣ - ١٤٠١/٠٤/١٣بازده کل سهامداران بازده کل سهامدارگزارش
2 | 1
megarival٠٠:٥٢ - ١٤٠١/٠٤/١٣اَبَر رقیبگزارش
2 | 1
phone friendly٠٠:١٢ - ١٤٠١/٠٤/١٣سازگار با گوشیگزارش
2 | 1
high impact١٧:١٨ - ١٤٠١/٠٤/١٢پرتأثیر با تأثیر زیادگزارش
2 | 1
purpose driven١٧:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/١٢هدف محور هدف گرا مبتنی بر هدف هدفمندگزارش
2 | 1
harvard business review١٢:٣٨ - ١٤٠١/٠٤/١٢نشریه کسب و کار هارواردگزارش
5 | 1
swipe right or left١٢:١١ - ١٤٠١/٠٤/١٢تأیید یا رد کردن علاقمند یا بی علاقه بودنگزارش
2 | 1
cross channel communication١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/١١ارتباطات چند کاناله ارتباطات بین کانالیگزارش
2 | 1
cross channel١٧:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/١١چندکاناله بین کانالیگزارش
2 | 1
self governing١٥:٢٩ - ١٤٠١/٠٤/١١خود راهبرگزارش
2 | 1
customer first١٤:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/١١مشتری در اولویت اولگزارش
5 | 1
product first١٤:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/١١محصول در اولویت اولگزارش
2 | 1
add on services١٣:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/١١خدمات برافزا خدمات برافزایی سرویس های برافزاگزارش
2 | 1