پرسش خود را بپرسید

تست گرامر انگلیسی?Where--------- Alicia come from

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٩٣

Andrew: Where--------- Alicia come from?
Martin: I think she’s from the United States.

٨٨ %

does

٢٢ پاسخ
٨ %

is

٢ پاسخ
٤ %

do

١ پاسخ
٠ %

are

٣٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٢٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٨٢٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٤,٠١٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٣٤٤
طلایی
٣
نقره‌ای
٧١
برنزی
٩
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦,٧٢٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

Andrew: آلیسا از کجا می آید؟ مارتین: من فکر می کنم او اهل ایالات متحده باشد. همیشه اسم انسان سوم شخص می باشد. جمله زمان حال ساده می باشد بعد از کلمه پرسشی where باید فعل کمکی زمان حال ساده بیاید چون آلیسا سوم شخص است پس does استفاده می کنیم .

١,٨٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩
برنزی
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما