پرسش خود را بپرسید

تست گرامر ساختار جمله و زمان

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٨٤

You were driving too fast_______you?', said the policeman.

٢١ %

did

٥ پاسخ
٠ %

wasn't

٧٨ %

weren't

١٨ پاسخ
٠ %

didn't

١,٢٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٢٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٧٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٨٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٩٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٢٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما