پرسش خود را بپرسید

تست گرامر I_______to live in Scotland

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٠٣

I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

٤ %

use

٢ پاسخ
٠ %

am

٠ %

using

٩٥ %

used

٤٥ پاسخ

٤٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

با سلامuesd to روی هم رفته معنی سابقا، قبلا میدهد. معنی: من قبلا در اسکاتلند زندگی می کردم ولی اکنون در آلمان زندگی می کنم.

١,٨٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٠٢٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
١٦
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦,٩٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٧٧
برنزی
١٢٩
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٤,٠١٧
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦,٧٩٧
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما