پرسش خود را بپرسید

تست تاریخ ادبیات

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٥٠

 کدام گزينه از آثار مشهور بزرگ علوي نيست؟ 

٨٥ %

سو و شون

٢٣ پاسخ
٣ %

چشمهايش

١ پاسخ
٣ %

چمدان

١ پاسخ
٧ %

ميرزا

٢ پاسخ

٢٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢١ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٦
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

کتاب سووشون نوشته سیمین دانشور است.

٥٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٨,٧٧١
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٨١
برنزی
٣٠٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٦٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,١٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٩٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٠٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

سووشون سیمین دانشور نوشته

تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,١٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٢٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما