پرسش خود را بپرسید

کدام گزینه با توجه به معنای آن از نظر املایی صحیح نیست؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٩٧

آزمون تیز هوشان 

٨١ %

نقر:خوب

١٨ پاسخ
٠ %

ژرف:عمیق

٩ %

ملمع:درخشان

٢ پاسخ
٩ %

صبا :باد

٢ پاسخ
٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

٢٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٦
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٨,٠٨٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٤
برنزی
٢٩٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٦٤٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٠٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٤٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٩١٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٢١٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

گزینه یک باید نغز باشد

١٢,٤٣٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٥
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما