پرسش خود را بپرسید

املاي کدام گزينه با توجه به معني مقابل آن غلط است

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٤٢

 املاي کدام گزينه با توجه به معني مقابل آن غلط است؟

٤ %

ضاّره: زيان بخش

١ پاسخ
٩ %

ضّاله: گمره کننده

٢ پاسخ
١٣ %

مضرّت: گزند رسيدن

٣ پاسخ
٧٢ %

مضمومه: نکوهيده

١٦ پاسخ

٢٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٤٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٦
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٨,١١٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٤
برنزی
٢٩٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٠٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

سلام. مذمومه درست است.

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,٧٧٠
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٠
برنزی
١٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢١,٨٧١
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٥
برنزی
٩٩٥
تاریخ
١ ماه پیش

با سلام و احترام 

احتمالا مذمومه صحیح است

٢,٥٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

با سلام.
املای درست این کلمه به صورت مذمومه هست.

-
١ ماه پیش

باسلام
ممنون که تذکر دادید
ویرایش می کنم🌹

پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما