پرسش خود را بپرسید

املاي درست کلمه ها به معاني (تست کنکور)

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣٠

 املاي درست کلمه ها به معاني

 «زشت، برتري، فريب، پست شده، بلند نظري» 

به ترتيب کدام است؟ 

٠ %

1) مضموم، رجحان، خدعه، انحطات، منائت

٠ %

2) مذموم، رجهان، خدئه، انحطاط، مناعت

١٠٠ %

3) مذموم، رجحان، خدعه، انحطاط، مناعت

٢٣ پاسخ
٠ %

4) مضموم، رجحان، خدعه، انحتاط، منائت

٧٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

٢٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش

جواب: گزینه سوم

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٥,٥٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٧١
برنزی
٥٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٧
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٣٣٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه سوم درست است .گزینه سوم درست است .

١١٤,٤٣١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٥,٠٤٧
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما