پرسش خود را بپرسید

به سؤالات پاسخ دهید !

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٢٣

،، با استفاده از حروف تشکیل دهنده کلمه ساری می‌توان یک اسم پسر را نوشت حروف آخر این است کدام است

٠ %

س

٠ %

الف

١٠٠ %

ر

١٩ پاسخ
٠ %

ی

٣٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠

اینکه که جای پرسش نداره نامی که به سادگی پیدا میشه! جابجا کردن چند حرف عزیز دلم مگه چقدر سخته که نمیخوای روش ثانیه ای زمان بذاری؟ یاسر با اندکی جابجایی دستت میومد.

-
٣ ماه پیش

١٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

نام به دست آمده ، یاسر است.

٢٢٥,٠٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٩٥٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٨
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

البته رایس میشه ولی جواب یاسر است و کلمه اخر  ر میباشد گزینه سوم

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٤٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٠٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما