پرسش خود را بپرسید

کدام گزینه با توجه به معنای ب از نظر املایی درست نیست؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٩٢

آزمون‌ تیز هوشان 

٨ %

حک: خراشیدن

١ پاسخ
٠ %

صواب: درست

٠ %

غوغا :سر صدا

٩١ %

راقب: علاقه مند

١١ پاسخ
٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

جواب سوال، گزینه چهارم می باشد.

راغب: علاقمند

١,٠٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤,٢٨٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٩
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما