پرسش خود را بپرسید

تست حل مسئله و هوش

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢١٩

دانش آموزي بین ساعت 7 و 8 صبح به مدرسه می رسد. او متوجه می شود که نیمساز زاویه بین عقربـه هـاي 
ساعت (عقربه هاي ساعت شمار و دقیقه شمار) روي عدد 6 قرار دارد . او تقریباً چه ساعتی به مدرسـه رسـیده 
است؟ 

٠ %

7:15

٧٦ %

7:23

١٣ پاسخ
٠ %

7:20

٢٣ %

7:25

٤ پاسخ

١٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه ی دوم  پاسخ  صحیح میباشد

تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٢٢٩
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٤١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ساعت دقیق رسیدن دانش آموز به مدرسه ۷ و ۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه هست پس گزینه دوم یعنی ۷ و ۲۳ دقیقه گزینه صحیح هست

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ساعت شمار دقیقا روی ۷ قرار ندارد ک ۷/۲۵ انتخاب کنیم عاقلانه تر ومنطقی تر فکر کنیم ۷/۲۳ جواب بهتری است.

٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما