پرسش خود را بپرسید

تست زبان تخصصی روانشناسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٨

what is the meaning of "Conflict"?

٠ %

Wane

٠ %

decrease

٩٠ %

quarrel

٩ پاسخ
١٠ %

feeling

١ پاسخ
١,٥٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٤,٠١٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦,٧٢٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٨٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما