پرسش خود را بپرسید

تست تعیین سطح زبان

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٢٣

The company needs to decide ...... and for all what its position is on this point.

٧٢ %

here

٨ پاسخ
٩ %

once

١ پاسخ
٩ %

first

١ پاسخ
٩ %

finally

١ پاسخ
١,٦٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٦٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٣٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما