پرسش خود را بپرسید

?______Where با کدوم گزینه ادامه بدیم ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٤٠٧

""Where ______ ?""

٠ %

your sister works

٠ %

your sister work

١٠٠ %

does your sister work

٣٩ پاسخ
٠ %

do your sister work

٣٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

با سلام. معنی جمله خواهر شما کجا کار می کند. اولا جمله یک جمله پرسشی است . ثانیا جمله زمان حال ساده می باشد. وقتی جمله ای با کلمات پرسشی آغاز می شود بلافاصله بعد از آن فعل کمکی متناسب با زمان جمله باید اورد . دوم your sister یعنی سوم شخص که در زمان حال ساده does می شود و در حالت سوالی s یا es از فعل حذف می شود. صفت ملکی بهمراه اسم را می توان فاعل جمله در نظر گرفت

٢,١٢٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٢,٧٤٥
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧,٩٣٣
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٥,٠٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥,٢٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨,٨٦٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما