پرسش خود را بپرسید

تست گرامر انگلیسی"____He drives very "

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
١٩٠

He drives very ______.

١٠٠ %

slowly

٢١ پاسخ
٠ %

more slowly

٠ %

slower

٠ %

slow

٩٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٠

٢٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٧١٩
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٢٥
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش

وقتی می‌خواهید نحوه انجام یک فعل را توصیف کنید، باید از قید استفاده کنید. در این مورد، "slowly" به عنوان قید، نحوه رانندگی فرد را توصیف می‌کند. بنابراین، جمله صحیح به شکل زیر خواهد بود:

"He drives very slowly."

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٠٨٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

درود گ۱ درسته He drives very slowly. او خیلی آرام رانندگی می کند. چونslowly قید حالت هست، مناسب ترین کلمه برای پرکردن جای خالی می باشد.

١,٣٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٤٦٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما