پرسش خود را بپرسید

اول جمله رو با چه ساختاری شروع کنیم ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٥٤

……… and held prisoner for three day, the man was finally rescued by the police.
 

٠ %

To be kidnapped

٩٥ %

Having been kidnapped

٢١ پاسخ
٤ %

Having kidnapped

١ پاسخ
٠ %

To have kidnapped

٢,٢٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٨

٢٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥,١٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٧
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠,١٨٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,٢٤٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٨٨
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٦٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٤٠٧
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠,٨٢٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٤٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٧١١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزينه صحیح Having been kidnapped است.

در اين جمله مي‌خواهيم گذشته‌ای را كه قبل از نجات مرد توسط پليس رخ داده توصيف كنيم. بنابراين، بايد از يك زمان فعل ماضی استمراری استفاده كنيم كه نشان دهد آدم‌ربايی برای مدتی طول کشیده است.

  • To be kidnapped: اين يك مصدر است و برای بيان عملی كه در آينده انجام خواهد شد استفاده می‌شود، نه برای توصيف گذشته.
  • Having kidnapped: اين گزينه نادرست است زیرا نشان می‌دهد که مرد کسی را دزدیده است، در حالی که در واقع او کسی است که دزدیده شده است.
  • To have kidnapped: اين گزينه نيز نادرست است به همان دليلی که To be kidnapped نادرست است.

بنابراین، جمله کامل به صورت زیر خواهد بود:

Having been kidnapped for three days, the man was finally rescued by the police.

٦٧,٧١٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما